Regulamin obowiązujący od dnia 01.02.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wstęp

Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne – Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. A. Mickiewicza 36, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004.

 • 1. Definicje

Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.ips-infor.com.pl.

Sprzedawca – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep.

Produkt – oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy. Produkt, w którego opisie figuruje odnośnik umożliwiający dodanie go do koszyka, jest dostępny do sprzedaży i jego prezentacja stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Licencja – klucz odblokowujący w formie ciągu znaków, który Nabywca otrzymuje na wskazany w Zamówieniu adres e-mail pozwalający na korzystanie z Produktu.

Dostawa – przesłanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (e-mail) kluczy licencyjnych.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające do zawarcia Umowy. Sposób dokonywania Zamówienia określa § 4 Regulaminu.

Przelewy24 – dostawca obsługi płatności internetowych.

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Sklep działa pod adresem: www.ips-infor.com.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierania Umów.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Microsoft Edge (43+), Mozilla Firefox (68+), najnowsza dostępna wersja Google Chrome (77+), oraz przez urządzenia mobilne z oprogramowaniem zaktualizowanym do najnowszych wersji
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Warunkami licencji, Polityki prywatności, Polityki plików cookies.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Informacje podane w Sklepie (w szczególności dotyczące cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedawca ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia Zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowego asortymentu do oferty Sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Sprzedawca prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie Produktu oraz jego cenie. Zaistniałe wątpliwości Nabywca może wyjaśnić, pisząc na adres e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl lub kontaktując się telefonicznie: 500 600 706 (wybrać biuro Siedlce).
 • 3.  Rodzaje i zakres usług
 1. Przedmiotem sprzedaży są prezentowane w Sklepie Produkty. Przedmiot sprzedaży – Produkt jest całkowitą własnością Sprzedawcy i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest twórcą Produktów, które nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie mają wad prawnych.
 3. W wyniku zakupu Nabywca nabywa prawo wykorzystywania Produktu na zasadach określonych w warunkach licencji.
 4. Oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy pobierane są przez Nabywcę bezpośrednio ze strony internetowej Sprzedawcy: http://ips-infor.com.pl lub innej przez niego wskazanej.
 • 4. Zasady składania Zamówienia
 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie asortymentu do koszyka i dokonanie płatności przez Przelewy24. (Zamówienie z obowiązkiem zapłaty); 
 2. Przed dokonaniem płatności należy zapoznać się z Regulaminem dokonywania płatności w serwisie Przelewy24.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania niewłaściwych danych podczas składania Zamówienia.
 • 5.  Wykonanie Umowy
 1. Zawarcie Umowy następuje po dokonaniu wpłaty poprzez płatności Przelewy24.
 2. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba i adres oddziału Sprzedawcy.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się poprzez Dostawę Licencji do Nabywcy drogą elektroniczną (e-mail).
 4. Po otrzymaniu płatności z Przelewy24 sklep internetowy wysyła automatycznie fakturę VAT z kluczami licencyjnymi zakupionych produktów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia w późniejszym terminie nie dłuższym niż wynika to z art. 5431 § 1 Kodeksu cywilnego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 • 6. Faktury
 1. Nabywca składając Zamówienie poprzez płatność za pośrednictwem Przelewy24, zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktury dokumentującej zawarcie Umowy.
 2. Dane do faktury należy uzupełnić w formularzu zamówienia.
 3. Nabywca wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej w formie pliku pdf oraz jej wysłanie na podany przez Nabywcę adres e-mail.
 • 7. Prawa autorskie
 1. Sprzedawca zachowuje wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Produktów, do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej oraz logotypów. Podlegają one ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.
 2. Zmienianie, tłumaczenie, analizowanie, dekompilowanie, tworzenie opracowań będących pochodną oprogramowania komputerowego, modułów formularzy lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne – Marcin Konopka oraz wszelkie naśladownictwo jest zabronione.
 • 8.  Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Nabywcy i Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności   i Polityką plików cookies.
 2. Transmisja danych w Sklepie zabezpieczona jest poprzez protokół SSL.
 • 9. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
 1. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać do Sprzedawcy:
  1. w postaci elektronicznej: na adres e-mail biura handlowego w Siedlcach 
  2. w postaci papierowej: na adres IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne – Marcin Konopka, 08-110 Siedlce, ul. Adama Mickiewicza 36.

Przykładowy wzór oświadczenia na dole strony.. 

 1. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Nabywcę oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności w ciągu 14 dni na numer rachunku bankowego Nabywcy wskazanego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. Nabywca zobowiązany jest do odinstalowania wszystkich składników zakupionego oprogramowania.
 • 10. Reklamacje dotyczące zakupu w sklepie internetowych
 1. W przypadku wykonania płatności przez Nabywcę poprzez Przelewy24 i nieotrzymania przez Nabywcę faktury VAT wskutek błędów sklepu internetowego lub podania przez Nabywcę błędnego adresu e-mail lub innych przyczyn Nabywca powinien zgłosić ten fakt do biura handlowego w Siedlcach (tel. 500-600-706) telefonicznie lub przesłać na adres e-mail (siedlce@ips-infor.com.pl).
 2. Aby Sprzedawca mógł odnaleźć zamówienie i wpłatę Nabywca powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym takie same dane jakie podał w formularzu zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Sprzedawca w rozpatrzy zgłoszenie aby doprowadzić do prawidłowego wykonania Umowy.
 • 11. Reklamacje dotyczące Produktów
 1. Problemy, które pojawiły się w użytkowaniu Produktów Nabywca powinien zgłosić do działu Pomocy Technicznej telefonicznie (tel .500-600-706 wybrać Pomoc techniczna) lub na adres e-mail pomoc@ips-infor.com.pl.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca dąży do rozwiązania problemu w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni. W przypadku braku możliwości rozwiązania zgłoszonego problemu Nabywca może domagać się zwrotu zapłaty. 
 • 12.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Nabywca będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się z wnioskiem do Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy, zgodnie a 50 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823);
  2. złożenie skargi poprzez platformę do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich udostępnioną przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Skorzystanie z wyżej wymienionych możliwości ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl. Bezpłatną pomoc w tym zakresie można uzyskać od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.
 • 13.  Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy, okresowych konserwacji urządzeń informatycznych lub działań osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie, dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umów międzynarodowych, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedawcę z Nabywcą Umowy.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.
 4. Umowy zawierane na czas określony, tj. dostęp do Produktów na określony czas, wygasają samoistnie w związku z upływem czasu na jaki zostały zawarte. W przypadku umów bezterminowych każda ze stron może wypowiedzieć wysyłając oświadczenie na adres e-mail w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, umowa wygasa po zakończeniu procedury opisanej w § 9 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia w każdym momencie, bez podania przyczyny działania Sklepu.
 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne – Marcin Konopka.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy