Programy IPS

Formularze w opracowaniu:
- z grupy US: PIT-4R, PIT-8AR, PCC-3, PCC-3/A;
- z grupy ZUS: ZAS-36, ZAS-39, ZAO, Z-10, ZAS-12, ZAS-15, ZAS-23, ZAS-55, ZAS-26, ZAS-33,Z-3b;
24-11-2023
 • Zmiana w PIT-11(29)(od 2022 e-dek) : Usunięcie nadmiarowego tekstu.
 • Nowy: RZ/WUDT/1(od 2023) Wniosek o udostępnianie danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji
 • Nowy: RZ/W/2(od 2023) Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL składany w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w placówce operatora wyznaczonego
 • Nowy: RZ/W/1(od 2023) Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy
 • Zmiana w FIN-1(4)(od 2023 e-dek) : Zaktualizowano schemat wysyłki do systemu e-Deklaracje.
 • 16-11-2023
 • Nowy: ZUS Z-3(od 2023.11) Zaświadczenie płatnika składek
 • 10-11-2023
 • Nowy: ERN(od 2023) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Zmiana w ZAW-FA(2)(od 2023) : Zmiana ustawienia pola 33.
 • Nowy: WUUW(od 2023) Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 • Nowy: WUUO(od 2023) Wniosek o urlop ojcowski
 • Nowy: WUUM(od 2023) Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
 • Nowy: WURC(od 2023) Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części
 • Nowy: WUMOD(od 2023) Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego
 • Nowy: WRUR(od 2023) Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
 • Nowy: URZWP(od 2023) Wniosek o łączeniu urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
 • Nowy: RZUW(od 2023) Rezygnacja z urlopu wychowawczego
 • Nowy: RZUM(od 2023) Wniosek w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego
 • Nowy: OCPUW(od 2023) Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do korzystania z urlopu wychowawczego
 • 16-10-2023
 • Nowy: VAT-R(17)(od 2023 e-dek) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
 • 11-10-2023
 • Nowy: PPK(od 2023) Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • 06-10-2023
 • Zmiana w CIT-8E(3)(od 2023 e-dek) : Usunięto wymuszenie dołączenia ORD-ZU przy zaznaczonym kwadracie 2 w poz.7.
 • 28-09-2023
 • Zmiana w CEIDG-1(wer.2.1.1) : Zaktualizowano instrukcję wypełnienia wniosku do aktualizacji z 12 września 2023
 • 22-09-2023
 • Nowy: ZNp-7(od 2023.09) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • 21-09-2023
 • Nowy: WZSZ(od 2023) Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej
 • Nowy: PBL(5) Skierowanie pracownika na badania lekarskie
 • 11-09-2023
 • Nowy: VCI-DK(1)(od 2023) Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą importu przez podatników dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska
 • 07-09-2023
 • Nowy: VCU-DK(1)(od 2023) Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą unijną przez podatników dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska
 • Nowy: VCN-DK(1)(od 2023) Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą nieunijną przez podmioty zagraniczne dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska
 • 04-09-2023
 • Nowy: UOPM(od 2023) Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego
 • 01-09-2023
 • Nowy: WNUZ(od 2023) Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
 • Nowy: WNU(od 2023) Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 • 18-08-2023
 • Nowy: EMP(od 2023) Wniosek o emeryturę
 • 09-08-2023
 • Zmiana w ORD-IN(10)(od 2022) : Umożliwiono zaznaczenie obu kwadratów w poz. 53.
 • Nowy: ZAW-FA(2)(od 2023) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
 • 07-08-2023
 • Nowy: WPOKO(od 2023) Wniosek o przyznanie dostępu / odebranie dostępu do konta organizacji w e-urzędzie skarbowym
 • 04-08-2023
 • Nowy: OONPP(od 2023) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - PFRON
 • Nowy: EZP(od 2023.07) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
 • Nowy: ERP-9(od 2023) Oświadczenie o braku dokumentów
 • Nowy: ERP-6(od 2023) Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
 • Nowy: EKP(od 2023) Wniosek w sprawie kapitału początkowego
 • 03-08-2023
 • Nowy: ERP-15(od 2023) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 • Nowy: EPD-21(od 2023) Wniosek/ wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł
 • Nowy: EPD-20(od 2023) Oświadczenie/ wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek
 • Nowy: EPD-19(od 2023) Wniosek/ wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku
 • Nowy: EPD-18(od 2023) Wniosek/ wycofanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
 • 02-08-2023
 • Nowy: EPD-17(od 2023) Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
 • Nowy: EPD-16(od 2023) Oświadczenie/ wycofanie oświadczenia o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dzieckiem
 • Nowy: PL/UKR(od 2022.04) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 • Nowy: PL/RUS(od 2022.04) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 • 28-07-2023
 • Nowy: DZC-B(od 2022) Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
 • Nowy: DZC-A(od 2022) Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
 • 21-07-2023
 • Nowy: KRUS UD-24(od 2023) Oświadczenie w sprawie kontynuowania ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą/współpracujące przy prowadzeniu takiej działalności
 • 19-07-2023
 • Zmiana w PIT-11(29)(od 2022 e-dek) : Zaktualizowano schemat wysyłki do systemu e-Deklaracje.
 • 18-07-2023
 • Nowy: KW-ZAL(od 2023) Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • Nowy: KW-WPIS(od 2023) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • 14-07-2023
 • Nowy: EPD-21(od 2022) Wniosek/ wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł
 • Nowy: ZPZ-2(od 2022) Wniosek/ wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł
 • Nowy: ZPZ-1(od 2022) Oświadczenie/ wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek
 • Nowy: ERPO(od 2023.07) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
 • Nowy: EPD-20(od 2022) Oświadczenie/ wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek
 • 13-07-2023
 • Zmiana w CIT-8E(3)(od 2023 e-dek) : Usunięto obliczenia w poz. 172 i 173 w przypadku zaznaczonego kwadratu 2 w poz. 170.
 • Nowy: WSPS(od 2023) Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
 • Nowy: KRUS GSOL(od 2023) Oświadczenie wnioskodawcy i oświadczenia świadków do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
 • Nowy: KRUS GSOL(od 2023) Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa
 • 02-11-2023
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.47
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • 31-07-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.20.2 (pobierz)
 • Usunięcie błędu odczytu rozliczeń z lat 2017..2019 powstałego w wersji 2.2023.20.1.
 • 13-07-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.20.1 (pobierz)
 • Rozbudowano obliczenia w poz. 39-40 na PIT/O dla przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa (dodano możliwość automatycznego podziału wspólnej kwoty wydatków w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej).
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 12-07-2023
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.6.8
 • W bazach danych MSSQL i MySQL poprawienie zapisu zestawów formularzy z ilością załaczników większą od 16.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.6.8
 • W bazach danych MSSQL i MySQL poprawienie zapisu zestawów formularzy z ilością załaczników większą od 16.
 • 25-05-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.19.2 (pobierz)
 • W PIT/O do poz. 37-42 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • W PIT/O do poz. z części E rozbudowano pomoc kontekstową o dodatkowe opracowanie na temat ulgi na rodzin 4+.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 18-05-2023
  Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.46
 • Dostosowanie do najnowszych formularzy.
 • PITy IPS wersja: 2.2023.19.1
 • Na prośbę użytkowników dodano PIT-11(29) w części "Formularze od płatnika".
 • W PIT-39 dodano opcję wyłączania tła na str. 1 przy wydruku.
 • Na zakładce "Podsumowanie" dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 429a na PIT-36 przy zmianie rozliczenia z małżonków osobno (w przypadku gdy PIT-37 był utworzony dla podatnika a PIT-36 dla małżonka) na małżonków razem.
 • Dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 55a / 56a na PIT/O przy zmianie z rozliczenia małżonków osobno na razem.
 • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 i PIT-CFC do nowych schematów.
 • Różne usprawnienia.
 • 22-04-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.18.1
 • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika".
 • W PIT/O do poz. 11-36, 43-45, 48-54 i 57-59 oraz do poz. z części D i E dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • Dodano dodatkowe opracowanie dotyczące ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dostępne jako pomoc kontekstowa do odpowiednich pól na PIT-36 i PIT-37.
 • Różne usprawnienia.
 • 31-03-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.17.1
 • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT-37 w części C i na PIT-36L w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko".
 • Dodano dodatkowe opracowania do PIT-28 i PIT-28S.
 • 24-03-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.16.1
 • Dodano "Kalkulator HPN" w poz. 137 na PIT-37, w poz. 316 na PIT-36 oraz na zakładce "Podsumowanie".
 • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT/B i PIT/ZG oraz na PIT-36 w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem".
 • Różne usprawnienia.
 • 16-03-2023
  Asystent PIT 2022 wersja: 3.2022.1.2
 • Dodanie opcji Rozliczenie / Asystent danych PIT / Konwersja PIT-28, PIT-36L -> PIT-36.
 • PITy IPS wersja: 2.2023.15.5
 • Dodanie opcji "Rozliczenie \ Asystent danych PIT \ konwersja PIT-28, PIT-36L -> PIT-36".
 • 03-03-2023
  Asystent PIT 2022 wersja: 3.2022.1.1
 • Premiera programu PITy 2022 Asystent.
 • PITy IPS wersja: 2.2023.15.2
 • Na prośbę użytkowników rozbudowano funkcjonalność programu w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy, tj. na PIT/B i PIT/ZG dodano podpola na przychody zwolnione jedynie w celu przenoszenia ich na zeznania główne PIT-36L i PIT-36 (przychodów zwolnionych krajowych i zagranicznych z metodą odliczenia proporcjonalnego nie wykazuje się w załącznikach) oraz w części na przychody zwolnione na PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 dodano podpola "z tego:".
 • W menu Pomoc dodano "PIT/B a przychody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy".
 • W PIT/O do poz. 55 i 56 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • Różne usprawnienia.
 • PITy IPS wersja: 2.2023.15.3
 • Usunięcie błędu "Access..." mogącego występować w różnych momentach w czasie użytkowania wersji 2.2023.15.1.
 • 15-02-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.14.2
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36LS.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-CFC.
 • 13-02-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.13.1
 • Dodano PIT/D i PIT-2K do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-28.
 • Dodano PIT-R samodzielny w części "Formularze od płatnika".
 • Na PIT-28/B dodano przełączniki "Ignoruj udział procentowy" w poz. 30-47 w części C.1 i C.2.
 • Na PIT-37 w poz. 140 i 141 dodano przełączniki 140b.1 i 141b.1.
 • Na PIT-36 w poz. 424 i 425 dodano przełączniki 424b.1 i 425b.1.
 • Dla PIT/ZG w dodatkowych opracowaniach dla poz. 8-10 dodano wyjaśnienie w zakresie "PIT/ZG a przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy".
 • Różne usprawnienia.
 • 06-02-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.12.1
 • Dodano załączniki SSE-R, SSE/A i SSE-R/A dla PIT-36.
 • Dodano załączniki SSE-R, SSE/A i SSE-R/A dla PIT-36S.
 • Na PIT/B w poz. 7, poz. 15 w części C.1 i poz. 15 w części C.2 dodano "więcej >" z wyjaśnieniami ("UWAGA ...") oraz analogicznie rozbudowano "Dodatkowe informacje" dostępne jako pomoc kontekstowa do pól.
 • 02-02-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.11.1
 • Dodano DSF-1 z e-wysyłką i załącznikami: ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Zmodyfikowano opis podpola 28c i 33b na PIT-36L i rozbudowano tekst pod "więcej >" obok tych podpól (w nawiązaniu do broszury).
 • Zmodyfikowano opis podpola 20c na PIT-36LS i rozbudowano tekst pod "więcej >" obok tego podpola (w nawiązaniu do broszury).
 • 31-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.10.1
 • Dodano PIT-28S z e-wysyłką i załącznikami: PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39 oraz do załącznika PIT/D.
 • Dodano PIT-8C w części "Formularze od płatnika".
 • W menu "Rozliczenie" dodano opcję "Wydruk zestawienia rozliczeń".
 • 24-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.9.1
 • Dodano PIT-36LS (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • PITy IPS wersja: 2.2023.8.1
 • Dodano PIT-28 z e-wysyłką i załącznikami: PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Dodano broszury do zeznania PIT-37 oraz do załącznika PIT/O.
 • 20-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.7.1
 • Dodano PIT-36L (z e-wysyłką).
 • 19-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.6.1
 • Dodano e-wysyłkę dla PIT-RB/RBS.
 • W ustawieniach programu (Rozliczenie / Ustawienia programu / Ogólne) dodano przełącznik "Pokazuj domyślnie komunikaty z błędami oraz informacjami na rozliczeniu". Ustawienie włącza lub wyłącza przełącznik "Pokazuj wszystkie" w nowo otwartym rozliczeniu.
 • 17-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.5.1
 • Dodano PIT/O dla PIT-37, PIT-36, PIT-36S. Aktualna wersja programu nie umożliwia podziału wspólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej.
 • 13-01-2023
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.6.4
 • aktualizacja listy kodów TERYT, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.6.4
 • aktualizacja listy kodów TERYT, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.6.4
 • aktualizacja listy kodów TERYT, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.
 • 12-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.4.1
 • Dodano PIT-36S (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD/ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
 • W PIT-36 usunięto nadmiarowy komunikat do poz. 228, 229 informujący o skorygowaniu kwoty do wysokości 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczył sporadycznych przypadków.
 • 07-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.3.1
 • Dodano PIT-36 (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD/ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
 • 02-01-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.2.1
 • Dodano PIT-37 z e-wysyłką i z załącznikami: ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • 30-12-2022
  PITy IPS wersja: 2.2023.1.2
 • Dodano PIT-CFC z załącznikami
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki"
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą"
 • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2022"
 • PITy IPS wersja: 2.2023.1.1
 • Dodano PIT-CFC z załącznikami
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki"
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą"
 • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2022"
 • 27-12-2022
  PITy IPS wersja: 2.2023.0.1
 • Premiera PITy IPS z rozliczeniami za 2022 rok. Obecnie dostępne
  • PIT-38 z załącznikami,
  • PIT-39 z załącznikami,
  • PIT-16A z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-RB/PIT-RBS z załącznikami,
  • PIT-CSR/PIT-CSRS z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-DZ z załącznikami (z e-wysyłką),
  • APA-P z załącznikami (z e-wysyłką),
  • ZAP-3 z załącznikiem (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-OP z załącznikami.
 • 08-12-2022
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.6.3
 • Dostosowanie programu do obsługi wysyłki niektórych nowych formularzy.
 • W oknie wydruku umożliwienie zmiany wielkości czcionki oraz koloru czcionki na czarny.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.6.3
 • W oknie wydruku umożliwienie zmiany wielkości czcionki oraz koloru czcionki na czarny.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.6.3
 • Dostosowanie programu do obsługi wysyłki niektórych nowych formularzy.
 • W oknie wydruku umożliwienie zmiany wielkości czcionki oraz koloru czcionki na czarny.

 • Pokaż więcej