Programy IPS

Formularze w opracowaniu:
- z grupy US: CIT-8, PPO-1, OPO-1, WH-WAE, WH-WOE, WH-WCZ, WH-WPZ;
- z grupy GUS: DG-1(zał.B), Z-05, Z-03, F-01/I-01, H-01K, RF-01, SP;
21-02-2024
 • Nowy: SP-3(za 2023) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2023 r.
 • Nowy: P-01(za 2023) Sprawozdanie o produkcji za rok 2023
 • Nowy: CIT-8E(4)(od 2024 e-dek) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek (e-deklaracje)
 • 16-02-2024
 • Zmiana w RUOP-3(od 2019) : Usunięto ograniczenie liczby znaków w polu na siedzibę sądu.
 • Nowy: RPI(od 2024) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 • Nowy: KRS-ZR(od 2024) LIKWIDATOR, ZARZĄDCA Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Nowy: KRS-ZP(od 2024) WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Nowy: KRS-ZK(od 2024) ZMIANA - ORGANY PODMIOTU Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Nowy: KRS-Z63(od 2024) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZARZĄD KOMISARYCZNY, ZARZĄD PRZYMUSOWY, PRZEDSTAWICIEL DO PROWADZENIA BIEŻĄCYCH SPRAW STOWARZYSZENIA
 • Nowy: KRS-Z42(od 2024) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL-ZMIANA
 • Nowy: KRS-Z41(od 2024) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ
 • Nowy: KRS-Z22(od 2024) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • Nowy: KRS-WK(od 2024) ORGANY PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Nowy: KRS-WF(od 2024) ZAŁOŻYCIELE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Nowy: KRS-W22(od 2024) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • Nowy: PIT/CFI(3)(od 2024) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-CFC(5)(od 2024 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT/CFI(3)(od 2024) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-CFC(5)(od 2024 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
 • 07-02-2024
 • Zmiana w DSF-1(2)(od 2024 e-dek) : Zaktualizowano tablicę kodów krajów.
 • Zmiana w UOP(od 2023) : Wyrównano wysokość pól jedno i wieloliniowych
 • Nowy: WDO cz.IV(od 2024) Załącznik do WDO, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Nowy: WDO cz.III(od 2024) Załącznik do WDO, oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu
 • Nowy: WDO(od 2024) Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
 • 05-02-2024
 • Zmiana w USPWm(1 odc.)(od 2020) : Zaktualizowano tablicę symboli formularzy w poz. 12 zgodnie z Dz. U z 2023 r. poz. 2802
 • Zmiana w USPWm(2 odc.)(od 2020) : Zaktualizowano tablicę symboli formularzy w poz. 12 zgodnie z Dz. U z 2023 r. poz. 2802
 • Nowy: RPD(od 2024) Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
 • Nowy: ZPAR(od 2024) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • 30-01-2024
 • Nowy: RD-2(od 2024) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
 • Nowy: EROP(od 2023) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 • Nowy: EPD-17(od 2024) Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
 • Nowy: EPD-16(od 2024) Oświadczenie/ wycofanie oświadczenia o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dzieckiem
 • Nowy: ENS(od 2023) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
 • Nowy: CIT-8FR cz.C(1)(od 2024) Załącznik do formularza CIT-8FR(e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-8FR(1)(od 2024 e-dek) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej (e-deklaracje)
 • 25-01-2024
 • Nowy: EPD-18(od 2024) Wniosek/ wycofanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
 • Nowy: ZDS(za 2023) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
 • Nowy: F-03(za 2023) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
 • 24-01-2024
 • Nowy: OL-2(od 2023) Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
 • Nowy: ENSK(od 2023) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Nowy: SD-2 cz.E(6)(od 2024) Załącznik do SD-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje)
 • Nowy: SD-2(6)(od 2024 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (e-deklaracje)
 • Nowy: PCC-4/B(1)(od 2024) Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom (e-deklaracje)
 • Nowy: PCC-4(1)(od 2024 e-dek) Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (e-deklaracje)
 • Nowy: PCC-2 cz.E(7)(od 2024) Załącznik do PCC-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje)
 • Nowy: PCC-2(7)(od 2024 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (e-deklaracje)
 • Nowy: P-02(2024) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2024 r.
 • Nowy: CIT/A(1)(od 2024) Załącznik do CIT-8ST - informacja o zakładach (oddziałach) (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-8ST cz.E(1)(od 2024) Załącznik do CIT-8ST, liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach) (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-8ST(1)(od 2024 e-dek) Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
 • 17-01-2024
 • Nowy: EWYP(od 2023) Zawiadomienie o wypadku
 • Nowy: EUZ(od 2023) Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
 • Nowy: ESWK(od 2023) Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki
 • Nowy: ESP(od 2023) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
 • Nowy: ER-13(od 2023) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
 • Nowy: EDP(od 2023) Wniosek o dodatek pielęgnacyjny
 • Nowy: DG-1(2024) Meldunek o działalności gospodarczej
 • Nowy: CIT-RB(2)(od 2024 e-dek) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (e-deklaracje)
 • 15-01-2024
 • Nowy: CEIDG-ZS(wer.3.0) Zarządca sukcesyjny
 • Nowy: CEIDG-PN(wer.3.0) Udzielone pełnomocnictwa
 • Nowy: CEIDG-1(wer.3.0) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Nowy: CIT-NZ(2)(od 2024 e-dek) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (e-deklaracje)
 • 09-01-2024
 • Zmiana w PIT-R(21)(od 2022 e-dek) : Dodano e-wysyłkę zbiorczą.
 • 08-01-2024
 • Nowy: ERN-P(od 2023) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Nowy: PIT-NZS(2)(od 2024 e-dek) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku(e-deklaracje)
 • Nowy: Z-06(za 2023) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • 04-01-2024
 • Nowy: PIT-OP(3)(od 2023 e-dek) Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (e-deklaracje)
 • Nowy: PCC-3/A(4)(od 2024 e-dek) Informacja o pozostałych podatnikach (e-deklaracje)
 • Nowy: PCC-3(6)(od 2024 e-dek) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (e-deklaracje)
 • 02-01-2024
 • Nowy: ZUS Z-3b(od 2023) Zaświadczenie płatnika składek
 • Nowy: ESUN(od 2023) Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Nowy: DSF-1(2)(od 2023 e-dek) Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej do zapłaty w roku kalendarzowym (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-NZ(2)(od 2024 e-dek) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (e-deklaracje)
 • 19-12-2023
 • Nowy: PIT-4R(13)(od 2023 e-dek) Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-16A(13)(od 2023 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (e-deklaracje)
 • 14-12-2023
 • Nowy: ZUS Z-10(od 2023.11) Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
 • Nowy: ZAS-23(od 2023) Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • Nowy: ZAS-12(od 2023.11) Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
 • Nowy: ZAP-3(6)(od 2023 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-8AR(13)(od 2023 e-dek) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (e-deklaracje)
 • 06-12-2023
 • Nowy: ZAO(od 2023) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
 • Nowy: NIP-7(6)(od 2023 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje)
 • Nowy: ZAS-15(od 2023) Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
 • Nowy: ZAS-36(od 2023) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
 • Nowy: ZAS-39(od 2023) Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
 • Nowy: NIP-7 cz.B.2(6)(od 2023) Załącznik do NIP-7, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje)
 • Nowy: ZAS-55(od 2023) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego/ zasiłek wyrównawczy
 • Nowy: NIP-7 cz.D.2.2(6)(od 2023) Załącznik do NIP-7, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje)
 • Nowy: NIP-7 cz.C.3.2(6)(od 2023) Załącznik do NIP-7, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje)
 • 24-11-2023
 • Zmiana w PIT-11(29)(od 2022 e-dek) : Usunięcie nadmiarowego tekstu.
 • Nowy: RZ/WUDT/1(od 2023) Wniosek o udostępnianie danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji
 • Nowy: RZ/W/2(od 2023) Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL składany w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w placówce operatora wyznaczonego
 • Nowy: RZ/W/1(od 2023) Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy
 • Zmiana w FIN-1(4)(od 2023 e-dek) : Zaktualizowano schemat wysyłki do systemu e-Deklaracje.
 • 16-11-2023
 • Nowy: ZUS Z-3(od 2023.11) Zaświadczenie płatnika składek
 • 10-11-2023
 • Nowy: RZUW(od 2023) Rezygnacja z urlopu wychowawczego
 • Nowy: WUMOD(od 2023) Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego
 • Nowy: WRUR(od 2023) Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
 • Nowy: URZWP(od 2023) Wniosek o łączeniu urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
 • Nowy: WUUO(od 2023) Wniosek o urlop ojcowski
 • 26-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.10 (pobierz)
 • Usunięcie błędu "Stack overflow" występującego po wybraniu certyfikatu podpisu kwalifikowanego "Certum" i uniemożliwiającego podpisanie danych e-wysyłki.
 • Kilka usprawnień m.in. dodanie autopodpowiedzi w polach na zakładce podsumowanie.
 • 23-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.9 (pobierz)
 • Dla bazy MS-SQL usunięcie błędu wprowadzonego w wersji 2.2024.10.8 z dnia 22.02.2024, który pojawiał się po otwarciu wyboru podatnika.
 • 22-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.8 (pobierz)
 • Przy imporcie z PIT-RB/PIT-RBS dodano raport z importu w zakresie kwoty pozostającej do odliczenia w latach następnych,
 • Jak w PIT-28 w poz. 157a użytkownik programu niepotrzebnie wpisywał kwotę to program korygował wynik w poz. 157 do "0,00" - teraz koryguje do postaci pustego pola,
 • W PIT-28 w poz. 235 pod "więcej >" usunięto "Uwaga: ...",
 • Na PIT-28 w ramkach pod polami 22.2 i 24.2 poprawiono nazwy ulg,
 • Udoskonalenie okna komunikatów i błędów,
 • Poprawienie stabilności programu i różne usprawnienia.
 • 14-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.2
 • Poprawienie importu danych z programu TaxPro,
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Poprawka (dotycząca programu bez wpisanego numeru licencji) związana z usunięciem przez użytkownika proponowanego numeru KRS OPP lub/i podaniem przez użytkownika celu szczegółowego 1,5% bez podania numeru KRS OPP,
 • Różne usprawnienia.
 • 08-02-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.12
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.7.7 z dnia 15.01.2024 powodującego obcięcie tekstu powyżej dwóch pierwszych linii w polach wieloliniowych.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.12
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.7.7 z dnia 15.01.2024 powodującego obcięcie tekstu powyżej dwóch pierwszych linii w polach wieloliniowych.
 • 05-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.1
 • Dodano PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
 • Dodano PIT-R jako załącznik do PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
 • Na PIT-36S poprawiono warunki wyświetlania komunikatu "Wykazano należne zaliczki podatnika w poz. 90, a nie podano kwoty w poz. 24." (komunikat nie znikał jak wypełniono poz. 24),
 • W e-wysyłce dla PIT-37 poprawiono warunki dołączenia ORD-ZU (przy zaznaczonym przełączniku nr 1 w poz. 8 na PIT-37 i dołączonym ORD-ZU, blokowana była możliwość wysłania rozliczenia).
 • 01-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.9.1
 • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika",
 • Różne usprawnienia.
 • 31-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.8.1
 • Dodano PIT/D jako załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
 • Wersja finalna PIT/CFI jako załącznik do PIT-CFC,
 • Dodano PIT-R samodzielny w części "Formularze od płatnika",
 • Różne usprawnienia.
 • 26-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.7.1
 • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37,
 • Różne usprawnienia.
 • 25-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.6.1
 • Dodano PIT-36 (z e-wysyłką) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, PIT/O (wersja testowa), PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • PIT-36S (wersja finalna),
 • PIT-37 (wersja finalna),
 • Na PIT/O dodano podpola 35f1-35g2 i 36f1-36g2 dotyczące ulgi na zabytki na zasadzie praw nabytych,
 • W PIT-36L poprawiono przeliczanie poz. 80 dla przypadku gdy wypełniono PIT-36L a następnie dołączono PIT/O (w wersji testowej) i wpisano kwotę w poz. 29a na PIT/O,
 • Dodano SSE-R jako załącznik do PIT-36S,
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36 i PIT-37,
 • Dodano broszury do załączników PIT/O i PIT/D,
 • Rozbudowano dodatkowe opracowania dla PIT-28, PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o PDoF,
 • Na NIP-7 w tytule formularza usunięto pole skreśleń na tekście "OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM",
 • Różne usprawnienia.
 • 24-01-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.11
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w poprzedniej wersji występującego w zestawach formularzy polegającego na usuwaniu, w czasie wczytywania formularzy, kwot przenoszonych do podpól z załączników.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.11
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w poprzedniej wersji występującego w zestawach formularzy polegającego na usuwaniu, w czasie wczytywania formularzy, kwot przenoszonych do podpól z załączników.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.11
 • Usunięcie usterki, która może pojawiać się w niektórych formularzach polegającej na wydłużeniu czasu obliczeń.
 • 15-01-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.7
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.7
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.7
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Poprawienie szybkości przygotowania wydruków formularzy.
 • Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.6
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.6
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.6
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Poprawienie szybkości przygotowania wydruków formularzy.
 • 11-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.5.1
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39,
 • Zaktualizowano tablicę wyboru gmin,
 • W menu Pomoc dodano "Ulga dla młodych i ulga abolicyjna",
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 04-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.4.1
 • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-37, PIT-36L i PIT-28,
 • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
 • Dodano SSE/A i SSE-R/A jako załączniki do PIT-36S,
 • Dodano PIT-8C w części "Formularze od płatnika",
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36S, PIT-OP, PIT-DZ, PIT-CFC,
 • Dodano broszurę do zeznania PIT-38,
 • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2023".
 • 28-12-2023
  PITy IPS wersja: 2.2024.3.1
 • Dodano PIT-37 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • Dodano PIT-36S (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
 • Wersja finalna PIT/SE jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
 • Wersja finalna PIT/ZG jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą",
 • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
 • Dla bazy SQLite poprawiono odszukiwanie (bez względu na wielkość polskich znaków) zapisanych rozliczeń oraz podatników.
 • 16-12-2023
  Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.48
 • Wprowadzenie zapamiętania ustawienia na pasku statusu przełącznika [ ]Wiadomości.
 • 15-12-2023
  PITy IPS wersja: 2.2024.2.1
 • Dodano PIT-28/B jako załącznik do PIT-28 i PIT-28S,
 • PIT-28 (wersja finalna),
 • PIT-28S (wersja finalna),
 • PIT-36LS (wersja finalna),
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-CSR/PIT-CSRS,
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-RB/PIT-RBS,
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko",
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem",
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki".
 • Poprawienie wyboru kwoty autoryzującej w zależności od roku, w którym jest wysyłane zeznanie.
 • 07-12-2023
  PITy IPS wersja: 2.2024.1.2
 • Premiera PITy IPS z rozliczeniami za 2023 rok.
 • Obecnie dostępne
  • PIT-36L z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-38 z załącznikami,
  • PIT-39 z załącznikami,
  • PIT-16A z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-RB/PIT-RBS z załącznikami,
  • PIT-CSR/PIT-CSRS z załącznikami,
  • PIT-DZ z załącznikami,
  • DSF-1 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • APA-P z załącznikami,
  • PIT-CFC z PIT/CFI (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • ZAP-3 z załącznikiem (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-OP z załącznikiem,
  • PIT-28 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-28S (wersja testowa) z ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-36LS (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
  02-11-2023
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.47
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • 31-07-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.20.2
 • Usunięcie błędu odczytu rozliczeń z lat 2017..2019 powstałego w wersji 2.2023.20.1.
 • 13-07-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.20.1
 • Rozbudowano obliczenia w poz. 39-40 na PIT/O dla przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa (dodano możliwość automatycznego podziału wspólnej kwoty wydatków w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej).
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 12-07-2023
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.6.8
 • W bazach danych MSSQL i MySQL poprawienie zapisu zestawów formularzy z ilością załaczników większą od 16.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.6.8
 • W bazach danych MSSQL i MySQL poprawienie zapisu zestawów formularzy z ilością załaczników większą od 16.
 • 25-05-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.19.2
 • W PIT/O do poz. 37-42 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • W PIT/O do poz. z części E rozbudowano pomoc kontekstową o dodatkowe opracowanie na temat ulgi na rodzin 4+.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 18-05-2023
  Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.46
 • Dostosowanie do najnowszych formularzy.
 • PITy IPS wersja: 2.2023.19.1
 • Na prośbę użytkowników dodano PIT-11(29) w części "Formularze od płatnika".
 • W PIT-39 dodano opcję wyłączania tła na str. 1 przy wydruku.
 • Na zakładce "Podsumowanie" dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 429a na PIT-36 przy zmianie rozliczenia z małżonków osobno (w przypadku gdy PIT-37 był utworzony dla podatnika a PIT-36 dla małżonka) na małżonków razem.
 • Dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 55a / 56a na PIT/O przy zmianie z rozliczenia małżonków osobno na razem.
 • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 i PIT-CFC do nowych schematów.
 • Różne usprawnienia.
 • 22-04-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.18.1
 • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika".
 • W PIT/O do poz. 11-36, 43-45, 48-54 i 57-59 oraz do poz. z części D i E dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • Dodano dodatkowe opracowanie dotyczące ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dostępne jako pomoc kontekstowa do odpowiednich pól na PIT-36 i PIT-37.
 • Różne usprawnienia.
 • 31-03-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.17.1
 • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT-37 w części C i na PIT-36L w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko".
 • Dodano dodatkowe opracowania do PIT-28 i PIT-28S.
 • 24-03-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.16.1
 • Dodano "Kalkulator HPN" w poz. 137 na PIT-37, w poz. 316 na PIT-36 oraz na zakładce "Podsumowanie".
 • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT/B i PIT/ZG oraz na PIT-36 w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem".
 • Różne usprawnienia.
 • 16-03-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.15.5
 • Dodanie opcji "Rozliczenie \ Asystent danych PIT \ konwersja PIT-28, PIT-36L -> PIT-36".
 • 03-03-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.15.2
 • Na prośbę użytkowników rozbudowano funkcjonalność programu w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy, tj. na PIT/B i PIT/ZG dodano podpola na przychody zwolnione jedynie w celu przenoszenia ich na zeznania główne PIT-36L i PIT-36 (przychodów zwolnionych krajowych i zagranicznych z metodą odliczenia proporcjonalnego nie wykazuje się w załącznikach) oraz w części na przychody zwolnione na PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 dodano podpola "z tego:".
 • W menu Pomoc dodano "PIT/B a przychody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy".
 • W PIT/O do poz. 55 i 56 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • Różne usprawnienia.
 • PITy IPS wersja: 2.2023.15.3
 • Usunięcie błędu "Access..." mogącego występować w różnych momentach w czasie użytkowania wersji 2.2023.15.1.

 • Pokaż więcej