Programy IPS

Formularze w opracowaniu:
- z grupy US: CIT-N1, CIT-N2, CIT/NW, FIN-1, PIT-N1, PIT-N2, PIT/NW, CIT-8E, CIT/EZ, CIT-ST, IGH-1, IGH/1A, IGH/1B, IGH/1C, IGH/1D, IGH/1E;
- z grupy Pracownicze: LPL1, LPL2, LPL2-PPK, UODR, UZLR;
- z grupy PFRON: Wn-KZ, Wn-W;
- z grupy ZUS: ERR, ZAS-12, ZAS-24, Z-15A, Z-15B;
30-06-2022
 • Nowy: KRUS UD-98(od 2022) Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie art. 4 ust. 1- 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Nowy: KRUS UD-97(od 2022) Oświadczenie rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy
 • 28-06-2022
 • Zmiana w CIT/KW(2)(od 2022) : Uzupełniono komunikaty wymuszające zaznaczenie kwadratów w poz. 16-19.
 • 27-06-2022
 • Zmiana w CIT-D(7)(od 2019 e-dek) : Dodano możliwość dopisania w poz. 21 kwot darowizn mniejszych niż 15 000 zł.
 • Nowy: ZUS Z-12(od 2022) Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • 15-06-2022
 • Nowy: CEIDG-1(wer.2.1.1) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • 09-06-2022
 • Nowy: PIT-4R(12)(od 2022.03 e-dek) Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
 • 06-06-2022
 • Nowy: PIT-RPZ(1)(od 2022) Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • 03-06-2022
 • Nowy: PIT-PZ(1)(od 2022) Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nowy: PMAT(od 2022) Przepustka materiałowa
 • 02-06-2022
 • Nowy: ZCZ(od 2022) Wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej
 • Nowy: WH-WAZ(1)(od 2022 e-dek) Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-2(8)(od 2022) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • 24-05-2022
 • Nowy: Cz-Szk-1-1(od 2019) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.2019.1995) cz1
 • 20-05-2022
 • Nowy: ZAS-ZAR(od 2022) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • Nowy: PePo(od 2021)(PP S.A. nr 88) Pełnomocnictwo pocztowe
 • 18-05-2022
 • Nowy: SNWRI(od 2022) Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
 • 17-05-2022
 • Nowy: PIT-8AR(12)(od 2022 e-dek) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-4R(12)(od 2022 e-dek) Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
 • Nowy: Peł.PFRON(od 2022) Pełnomocnictwo dla PFRON
 • 12-05-2022
 • Nowy: WH-WAP(1)(od 2022 e-dek) Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (e-deklaracje)
 • 09-05-2022
 • Nowy: WNUZ(od 2022.04) Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
 • Nowy: WNU(od 2022.04) Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 • Nowy: WZSD(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku / darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności / zasiedzenia
 • 06-05-2022
 • Nowy: CIT-ST zał.(8)(od 2022) Załącznik do formularza CIT-8 (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-ST/A(5)(od 2022) Informacja o zakładach (oddziałach) (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT/KW F.2(2)(od 2022) Załącznik do CIT/KW, wysokość oraz data zapłaty części podatku
 • Nowy: CIT/KW B.2(2)(od 2022) Załącznik do CIT/KW, dane dotyczące wspólnika
 • Nowy: CIT/KW(2)(od 2022) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
 • Nowy: CIT-8(31)(od 2022 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
 • Nowy: ZAS-39(od 2022) Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
 • Nowy: KWP1-PPK(od 2022) Karta wynagrodzeń pracownika - PPK - wersja rozbudowana
 • 27-04-2022
 • Nowy: ZPW(od 2022) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
 • 25-04-2022
 • Nowy: ZAS-62(od 2022) Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
 • 22-04-2022
 • Nowy: ZAS-64(od 2022) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
 • Nowy: ZAS-23(od 2022) Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • Nowy: ZAS-15(od 2022) Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
 • Nowy: PIT-R(21)(od 2022 e-dek) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-11(28)(od 2022 e-dek) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
 • Nowy: Wn-U-G(od 2022) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
 • 14-04-2022
 • Nowy: RKR(od 2019.11) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
 • 13-04-2022
 • Nowy: RKU(od 2019.11) Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
 • Nowy: DPPK(od 2021) Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • Nowy: IFT-2/IFT-2R(10)(od 2022 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje)
 • 11-04-2022
 • Nowy: SP GUS(za 2021)(str.20) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - dodatkowa str.20
 • Nowy: KWP1(od 2022) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
 • Nowy: SP GUS(za 2021)(str. 3) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - dodatkowa str. 3
 • Nowy: SP GUS(za 2021)(str. 2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - dodatkowa str. 2
 • Nowy: SP GUS(za 2021)(str.16) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - dodatkowa str.16
 • Nowy: SP GUS(za 2021)(str.15) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - dodatkowa str.15
 • Nowy: SP GUS(za 2021)(str.13) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021 - dodatkowa str.13
 • Nowy: SP GUS(za 2021) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2021
 • 06-04-2022
 • Nowy: VII-R cz.B.6(2)(od 2022) Załącznik do VII-R, indywidualne numery identyfikacyjne vat nadane przez inne państwa członkowskie identyfikacji (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-R cz.B.5(2)(od 2022) Załącznik do VII-R, stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-R cz.B.3(2)(od 2022) Załącznik do VII-R, dane kontaktowe (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-R cz.B.1(2)(od 2022) Załącznik do VII-R, dane identyfikacyjne (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-RP cz.B.5(2)(od 2022) Załącznik do VII-RP, indywidualne numery identyfikacyjne pośrednika nadane przez inne państwa członkowskie identyfikacji zgodnie z art. 369Q ust. 2 dyrektywy 2006/11/WE (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-RP cz.B.4(2)(od 2022) Załącznik do VII-RP, stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich niż państwo członkowskie identyfikacji (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-RP cz.B.1(2)(od 2022) Załącznik do VII-RP, dane identyfikacyjne (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-RP(2)(od 2022 e-dek) Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT (e-deklaracje)
 • Nowy: VII-R(2)(od 2022 e-dek) Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT (e-deklaracje)
 • Nowy: IFT-1/IFT-1R(16)(od 2022 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (e-deklaracje)
 • 31-03-2022
 • Zmiana w WNLP4(od 2022.03) : Poprawiono wydruk formularza.
 • 29-03-2022
 • Nowy: WJŚP-UA(od 2022) Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
 • 23-03-2022
 • Zmiana w SD-Z2 cz.G(6)(od 2016) : Poszerzono pola na wielkość udziału w kolumnie b.
 • Zmiana w SD-Z2(6)(od 2016 e-dek) : Poszerzono pola na wielkość udziału w kolumnie b oraz pole na powierzchnię gospodarstwa w ha w poz. 70.
 • Zmiana w SD-3 cz.G.1(6)(od 2016) : Poszerzono pola na wielkość udziału w kolumnie b i e.
 • Zmiana w SD-3(6)(od 2016 e-dek) : Poszerzono pola na wielkość udziału w części G.1 kolumnie b i e.
 • Nowy: VIN-R cz. B.5.(4)(od 2022) Załącznik do VIN-R(4)(od 2022), indywidualne numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje)
 • Nowy: VIN-R cz. B.3.(4)(od 2022) Załącznik do VIN-R(4)(od 2022), dane kontaktowe (e-deklaracje)
 • Nowy: VIN-R cz. B.1.(4)(od 2022) Załącznik do VIN-R(4)(od 2022), dane identyfikacyjne (e-deklaracje)
 • Nowy: VIN-R(4)(od 2022 e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej rozliczania vat OSS (e-deklaracje)
 • Nowy: WNLP4(od 2022.03) Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek
 • Nowy: PL/UKR(od 2022) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 • Nowy: PL/RUS(od 2022) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 • 16-05-2022
  Druki IPS Profesjonalne
 • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.
 • Druki IPS Standard
 • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.
 • e-DrukForm IPS
 • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.
 • 06-05-2022
  PITy IPS
 • Dodanie komunikatu o wydłużeniu terminu dotyczącego możliwości przekazania kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP po okresie rozliczeniowym w związku z nieodwołaniem do końca marca 2022 roku stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz rozbudowa podstawy prawnej dostępnej jako pomoc kontekstowa do poszczególnych pól na te dane.
 • Różne usprawnienia.
 • 29-04-2022
  PITy IPS
 • Zaktualizowano listę uprawnionych OPP.
 • 27-04-2022
  PITy IPS
 • Drobne usprawnienia.
 • 21-04-2022
  PITy IPS
 • Przywrócenie poprawnego wpisywania, obliczania i zapamiętywania działań matemetycznych w sumatorze kwot.
 • Druki IPS Profesjonalne
 • Dostosowanie do e-wysyłki nowych wersji formularzy.
 • e-DrukForm IPS
 • Dostosowanie do e-wysyłki nowych wersji formularzy.
 • 14-04-2022
  PITy IPS
 • Przy tworzeniu nowego rozliczenia na podstawie zeszłego roku usunięto import kwot z "Podział kwot odliczeń z PIT-ów od płatnika dla podatnika" (tj. gdy na rozliczeniu za 2020 r. dane były wprowadzane przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-11 i PIT-40A/11A).
 • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących wydatków rehabilitacyjnych.
 • W pozycjach sumatora dodano uwzględnianie kwot wprowadzanych ze spacjami.
 • W pozycjach sumatora poprawiono uwzględnianie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z PIT-11 i PIT-40A/11A w przypadku dopisywania kolejnych kwot składek bezpośrednio w sumatorze.
 • 31-03-2022
  PITy IPS
 • W DSF-1 usunięto automatyczne wstawianie roku do poz. 3 - błąd powstał na wersji 2.2022.21.1 programu z 29.03.2022 r.
 • 29-03-2022
  PITy IPS
 • Uwaga: poprawiono e-wysyłkę PIT-36 z kilkoma PIT/B (przy e-wysyłce PIT-36 z kilkoma PIT/B program w pliku XML nie wykazywał kwot z części B z pierwszego PIT/B). Zeznania PIT-36 z kilkoma PIT/B (gdy wypełniono część B) należy wysłać ponownie jako korekty.
 • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-36L.
 • Na PIT/SE w poz. 36 dodano ograniczenie do limitu wynikające z opisu przed tą pozycją.
 • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących: darowizn na cele pożytku publicznego, darowizn na cele kultu religijnego, darowizn na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, darowizn na cele kształcenia zawodowego, darowizn na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, darowizn w formie tabletów i laptopów, darowizn wynikających z odrębnych ustaw, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wpłat na IKZE, innych ulg odliczanych od dochodu (przychodu), ulgi uczniowskiej, składek na ubezpieczenia społeczne dot. umowy aktywizacyjnej, ulgi na dzieci i innych ulg odliczanych od podatku.
 • Import do PIT-38: dodano informację o kosztach uzyskania przychodów, które nie zostały potrącone w 2020 r.
 • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw np. na "rysunkach" formularzy.
 • Rozbudowana pomoc kontekstową (podstawę prawną) do PIT-36, PIT-37.
 • W tablicach wyboru w polach na walutę, w której prowadzony jest rachunek, dodano sortowanie wg najczęściej wybieranych.
 • 16-03-2022
  PITy IPS
 • Dodanie e-wysyłki PIT-36S.
 • 12-03-2022
  PITy IPS
 • W oknie e-wysyłki "Wysyłanie zeznania" dodano informację o możliwości wpisania kwoty weryfikacyjnej z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
 • W imporcie z Excela poprawiono pobieranie wartości niektórych podpól.
 • 10-03-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-11 (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Na PIT/O do poz. 49 i 50 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji (dotyczącą tzw. "ulgi na powrót").
 • Dla rozliczenia małżonków razem na PIT/O w poz. 49 i 50 zaktualizowano warunki wyświetlania komunikatów (dot. przypadków gdy tylko jedno z małżonków korzysta z odliczenia tzw. "ulgi na powrót").
 • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej załączników do PIT-28 (np. PIT-28/B).
 • Do listy kwot autoryzujących e-wysyłkę dodano możliwość pobierania także kwot z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
 • Dla PIT/O i PIT/D poprawiono przejście do broszur informacyjnych dostępnych na stronie https://taxopedia.pl/
 • 01-03-2022
  PITy IPS
 • Dodano informację dotyczącą "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-28 (np. załączenie "zerowego" PIT-28/B) lub "zerowych" PIT-36L i możliwości rozliczenia się jako os. samotnie wychowująca dziecko lub razem małżonków, przy spełnieniu pozostałych warunków dla danego rodzaju rozliczenia.
 • 24-02-2022
  PITy IPS
 • UWAGA! Poprawiony błąd w tworzeniu danych zeznań wysyłanych do systemu e-Deklaracje, które zostały wypełnione przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-40A/11A, PIT-8C, PIT-R. Polegał on na pomijaniu danych naniesionych na tych formularzach (np. kwota przychodu). Dane pól wynikowych (np. dochód, podatek) były poprawne. Najlepiej wysłać zeznanie ponownie jako korektę aby podatnik uniknął ew. wezwania do urzędu skarbowego.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36, PIT-36S i PIT-36LS.
 • Poprawienie importu z Excela formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Na PIT-36 i PIT-37 dodano zabezpieczenie w postaci komunikatu w sytuacji gdy podatnik na PIT-36 lub PIT-37 zmieni zaznaczenie w poz.6 (wybór sposobu opodatkowania) niezgodnie z rodzajem rozliczenia wybranym w programie.
 • 22-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-36 i PIT-37.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36LS i PIT-39.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-37.
 • Na podglądzie wydruku uproszczonym poprawiono ułożenie poziomych stron (str. 2 na PIT-28).
 • 21-02-2022
  PITy IPS
 • Poprawa wydruku uproszczonego.
 • 19-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-28.
 • W wydruku uproszczonym poprawiono wydruk 2 strony (poziomej) PIT-28.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38 oraz do załączników PIT/O i PIT/D.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-28/B i PIT/WZ.
 • 16-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano SSE-R, SSE/A, SSE-R/A do: PIT-36 i PIT-36S.
 • 15-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.
 • Dodano PIT-R (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Dodano broszurę do PIT-37.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na formularzu PIT-28S.
 • 12-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/Z do: PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Zaktualizowano treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaktualizowano opracowania "Kto może rozliczyć dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?" i "Kto może rozliczyć dochody wspólnie z małżonkiem?".
 • Na PIT/O dodano podpola 27t i 28t.
 • Na PIT/O rozbudowano opisy pod "więcej >" i pod "dodatkowe warunki >" w okienkach z podpolami w poz. 27 i 28.
 • Na PIT/O rozbudowano opis pod "więcej >" w okienkach z podpolami w poz. 47 i 48.
 • PITy IPS
 • Dodanie e-wysyłki do PIT-36.
 • Poprawienie przywracania okien programu z paska zadań.
 • Kilka innych poprawek.
 • 09-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-28S z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, UPO i e-wysyłką.
 • Usunięcie zbędnie pojawiającego się komunikatu dotyczącego wypełnienia celu szczegółowego 1% w przypadku wystąpienia podatku należnego / ryczałtu należnego w wysokości "0" zł.
 • Usunięcie błędu "runtime error 216" występującego czasami podczas zamykania programu.
 • 08-02-2022
  PITy IPS
 • Dla sposobów rozliczenia "Osoby samotnie wychowującej dziecko", "Małżonków razem", "Małżonków osobno" dodano PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.
 • 07-02-2022
  PITy IPS
 • W PIT-28 w poz. 184 poprawiono pilnowanie limitu pięciokrotności stawek wynikających z art. 17 ustawy o ryczałcie.
 • 05-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/O do PIT-36.
 • 04-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/M, (PIT/O w opracowaniu), PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Na PIT-36L w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
 • Na PIT-36LS w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
 • W menu Pomoc / Akty prawne / O unikaniu podwójnego opodatkowania: dodano przejście do wykazu umów na stronie https://taxopedia.pl/.
 • W PIT/O załączonym do PIT-37 w części E poz. 8 poprawiono wyświetlanie komunikatów pojawiających się dla rozliczenia innego niż rozliczenie małżonków razem.
 • Zaktualizowano pobieranie kwoty autoryzującej przy e-wysyłce dla modułów starszych niż za 2021 rok.
 • 03-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano z poziomu zakładki "Indywidualnie" PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.
 • Dodano PIT-CFC z załącznikami PIT/CFI, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO z e-wysyłką.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36LS.
 • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano wykaz umów/konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych aktów prawnych (w przygotowaniu jest przejście z programu z poziomu menu Pomoc).
 • 02-02-2022
  Druki IPS Profesjonalne
 • Poprawienie błędu uniemozliwiającego wydruk wprowadzonego w poprzedniej wersji programu.
 • Poprawienie wybierania danych z bazy adresowej.
 • e-DrukForm IPS
 • Poprawienie błędu uniemozliwiającego wydruk wprowadzonego w poprzedniej wersji programu.
 • Poprawienie wybierania danych z bazy adresowej.
 • PITy IPS
 • Dodano Przelew podatkowy (1 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
 • Dodano Przelew podatkowy (1x2 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36L.
 • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano tabelę umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych (także przejście z programu z poziomu menu Pomoc) i tabelę z rozporządzeniami dotyczącymi zaniechań opodatkowania.
 • Usunięcie błędu w wydruku zaawansowanym uniemożliwiającego wydruk na drukarkę (oprócz wewnętrznego zapisu do pliku PDF).
 • Druki IPS Profesjonalne
 • W oknie wysyłki dodanie własnego wydruku UPO e-deklaracji.
 • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy.
 • PITy IPS
 • Usunięcie błędu w wydruku zaawansowanym uniemożliwiającego wydruk na drukarkę (oprócz wewnętrznego zapisu do pliku PDF).
 • e-DrukForm IPS
 • W oknie wysyłki dodanie własnego wydruku UPO e-deklaracji.
 • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy.
 • 29-01-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.
 • 26-01-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-37 z załącznikami PIT/O, ORD-ZU, UPO oraz e-wysyłką.
 • Dla PIT-36L dodano załącznik PIT/BR.
 • Dodano PIT-40A/11A (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Dodano OLDCT.
 • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
 • 22-01-2022
  PITy IPS
 • Dodanie e-wysyłki do PIT-36L.
 • Poprawienie pozycji wypełnień i wyglądu czcionek na wydruku do PDF.
 • 21-01-2022
  PITy IPS
 • Poprawienie obsługi licencji za poprzednie lata rozliczeń.
 • Dodanie e-wysyłki PIT-OP.
 • 20-01-2022
  PITy IPS
 • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.
 • Usunięcie błędów wyświetlania listy zapisanych rozliczeń (i innych elementów) przy niestandardowych ustawieniach ekranu Windows (np. "duży kontrast").
 • PITy IPS
 • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.
 • 19-01-2022
  PITy IPS
 • Dla PIT-38 dodano załącznik PIT/ZG
 • Dla PIT-39 dodano załącznik PIT/ZG
 • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/O, PIT/NZI
 • Dodano APA-P oraz APA-P zał.
 • Dodano PIT-8C (jako formularz otrzymany od płatnika)
 • Dodano e-wysyłkę do DSF-1
 • 13-01-2022
  PITy IPS
 • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ, PIT/SE.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-39 (do użycia w e-deklaracjach od 17.01.2022 r.)
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 (do użycia w e-deklaracjach od 18.01.2022 r.)
 • 10-01-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36L z załącznikami PIT/DS i ORD-ZU
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-19A
 • 05-01-2022
  PITy IPS
 • Premiera PITy IPS edycja za 2021 rok.
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.
 • Program zawiera
  • PIT-16A z załącznikami,
  • PIT-19A z załącznikami,
  • PIT-OP,
  • PIT-38 z załącznikiem ORD-ZU,
  • PIT-39 z załącznikiem ORD-ZU,
  • DSF-1,
  • ZAP-3 (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką).
 • 09-12-2021
  e-DrukForm IPS
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.
 • Biuro Rachunkowe IPS
 • Zabezpieczenie możliwych błędów aktualizacji struktury bazy danych w nowszych wersjach programu.
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.
 • Druki IPS Profesjonalne
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.
 • 22-11-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • W kartotece danych stałych dodanie pola "Kod waluty konta bankowego".
 • 29-09-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Przywrócenie zapisywania poprawnej daty formularza do bazy danych.
 • 16-09-2021
  e-DrukForm IPS
 • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).
 • Biuro Rachunkowe IPS
 • Poprawienie pobierania danych stałych bezpośrednio na załaczniki w zestawach formularzy.
 • Druki IPS Profesjonalne
 • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).
 • 01-09-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.
 • 29-08-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.
 • 25-08-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Usunięcie błędu "Katastrofalny błąd" pojawiającego sie najczęściej przy zapisie i wysyłce formularzy.
 • 10-08-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Poprawienie pobierania danych stałych w zestawach formularzy KRS.
 • Druki IPS Profesjonalne
 • Poprawienie pobierania danych stałych w zestawach formularzy KRS w połączeniu z programem Biuro Rachunkowe IPS.

 • Pokaż więcej