Programy IPS

Formularze w opracowaniu:
- z grupy US: CIT-N2, CIT-ST, PIT-11, VAT-R;
- z grupy ZUS: ERR;
05-08-2022
 • Nowy: USNP(od 2022) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
 • 03-08-2022
 • Nowy: ZZD(od 2022) Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe
 • 01-08-2022
 • Nowy: PIT-40A/11A(21)(od 2022) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
 • 29-07-2022
 • Nowy: ZAS-DP(5)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych
 • 27-07-2022
 • Nowy: Wn-U-A(od 2022) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
 • 26-07-2022
 • Nowy: WH-WOE(1)(od 2022 e-dek) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (e-deklaracje)
 • Nowy: UDM(od 2022) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • 22-07-2022
 • Nowy: EZP(od 2022) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
 • Nowy: ZAS-SC(2)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej
 • Nowy: ZAS-KP(2)(od 2022) Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklar. lub innym dok. oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatn. w podatkach wynikających z deklaracji lub innego do
 • 21-07-2022
 • Zmiana w TYU-2(od 2021) : Zaktualizowano tablicę w treści upomnieniana na Dz.U. 2022 poz. 479.
 • Zmiana w TYU(od 2021) : Zaktualizowano tablicę w treści upomnienia na Dz.U. 2022 poz. 479.
 • 20-07-2022
 • Nowy: PIT/NW(1)(od 2022) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-N1(1)(od 2022 e-dek) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT/NW(1)(od 2022) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-N1(1)(od 2022 e-dek) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (e-deklaracje)
 • 19-07-2022
 • Nowy: ZAS-P(4)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
 • Nowy: ZAS-HZ(2)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
 • Nowy: ZAS-DF(5)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Nowy: PIT-N2 cz.E(1)(od 2022) Załącznik do PIT-N2, informacje o podmiotach pośredniczących (e-deklaracje)
 • Nowy: PIT-N2(1)(od 2022 e-dek) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących (e-deklaracje)
 • 18-07-2022
 • Nowy: Z-15A(od 2022) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Nowy: ZAS-Z(5)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
 • Nowy: ZAS-DFU(1)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 14-07-2022
 • Nowy: ZAS-W(5)(od 2022) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Nowy: ZAS-S(4)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
 • Nowy: ZAS-HZU(2)(od 2022) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
 • 13-07-2022
 • Nowy: ZAS-12(od 2022) Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
 • 12-07-2022
 • Nowy: IGH/1E(1)(od 2022) Informacja o działalności w zakresie salonów gier na automatach (e-deklaracje)
 • Nowy: IGH/1D(1)(od 2022) Informacja o działalności w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych urządzanych przez sieć internet (e-deklaracje)
 • Nowy: IGH/1C(1)(od 2022) Informacja o działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości lub gier na automatach urządzanych przez sieć internet (e-deklaracje)
 • Nowy: IGH/1B(1)(od 2022) Informacja o działalności w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć internet (e-deklaracje)
 • Nowy: IGH/1A(2)(od 2022) Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier (e-deklaracje)
 • Nowy: IGH-1(2)(od 2022 e-dek) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (e-deklaracje)
 • 11-07-2022
 • Nowy: Z-15B(od 2022) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
 • 08-07-2022
 • Nowy: ZPO(od 2022) Oświadczenie w sprawie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego
 • Nowy: ZAS-24(od 2022) Zaświadczenie o okresach wypłaconego/ przysługującego zasiłku macierzyńskiego
 • Nowy: Wn-KZ cz4(od 2022) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 4
 • Nowy: Wn-KZ cz3(od 2022) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 3
 • Nowy: Wn-KZ cz2(od 2022) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 2
 • Nowy: Wn-KZ cz1(od 2022) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 1
 • Nowy: KRUS SR-26(od 2022) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • 07-07-2022
 • Nowy: ZPM(od 2022) Wniosek w sprawie zast. przez płatnika zwoln. z podatku doch. od os. fiz. przy nalicz. zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tyt. zasiłku macierz. przez podat. uprawn. do korzystania z tzw. ulgi dla młodych (do ukończ. 26. roku życia)
 • Nowy: EPD-16(od 2022) Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dzieckiem
 • Nowy: CIT/EZ(2)(od 2022) Informacja o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-8E(2)(od 2022 e-dek) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek (e-deklaracje)
 • Nowy: CIT-8E cz.D.1(2)(od 2022) Załącznik do CIT-8E, suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, należny ryczałt (e-deklaracje)
 • 06-07-2022
 • Nowy: Wn-W cz2(od 2022) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz. 2
 • Nowy: Wn-W cz1(od 2022) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz.1
 • 05-07-2022
 • Nowy: ZUS RIA(od 2022) Raport informacyjny
 • Nowy: WH-WAE(1)(od 2022 e-dek) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych (e-deklaracje)
 • 01-07-2022
 • Zmiana w CEIDG-1(wer.2.1.1) : Zaktualizowano broszurkę z objaśnieniami.
 • Nowy: FIN-1(3)(od 2022 e-dek) Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (e-deklaracje)
 • Nowy: KRS-W20(od 2022) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
 • Nowy: UZLR(od 2022.07) Umowa zlecenia - rachunek
 • Nowy: UODR(od 2022.07) Umowa o dzieło - rachunek
 • Nowy: LPL2-PPK(od 2022.07) Indywidualna lista płac PPK
 • Nowy: LPL2(od 2022.07) Indywidualna lista płac
 • Nowy: LPL1(od 2022.07) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji
 • 30-06-2022
 • Nowy: KRUS UD-98(od 2022) Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie art. 4 ust. 1- 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Nowy: KRUS UD-97(od 2022) Oświadczenie rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy
 • 28-06-2022
 • Zmiana w CIT/KW(2)(od 2022) : Uzupełniono komunikaty wymuszające zaznaczenie kwadratów w poz. 16-19.
 • 27-06-2022
 • Zmiana w CIT-D(7)(od 2019 e-dek) : Dodano możliwość dopisania w poz. 21 kwot darowizn mniejszych niż 15 000 zł.
 • Nowy: ZUS Z-12(od 2022) Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • 15-06-2022
 • Nowy: CEIDG-1(wer.2.1.1) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • 09-06-2022
 • Nowy: PIT-4R(12)(od 2022.03 e-dek) Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
 • 20-07-2022
  Druki IPS Profesjonalne
 • Aktualizacja związana z dostosowaniem z programu Biuro IPS do formularza PIT-N1.
 • Biuro Rachunkowe IPS
 • Dostosowanie do formularza PIT-N1.
 • 11-07-2022
  Druki IPS Profesjonalne
 • Dostosowanie programu do obsługi e-wysyłki formularza IGH-1(2).
 • e-DrukForm IPS
 • Dostosowanie programu do obsługi e-wysyłki formularza IGH-1(2).
 • 16-05-2022
  Druki IPS Profesjonalne
 • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.
 • Druki IPS Standard
 • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.
 • e-DrukForm IPS
 • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.
 • 06-05-2022
  PITy IPS
 • Dodanie komunikatu o wydłużeniu terminu dotyczącego możliwości przekazania kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP po okresie rozliczeniowym w związku z nieodwołaniem do końca marca 2022 roku stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz rozbudowa podstawy prawnej dostępnej jako pomoc kontekstowa do poszczególnych pól na te dane.
 • Różne usprawnienia.
 • 29-04-2022
  PITy IPS
 • Zaktualizowano listę uprawnionych OPP.
 • 27-04-2022
  PITy IPS
 • Drobne usprawnienia.
 • 21-04-2022
  PITy IPS
 • Przywrócenie poprawnego wpisywania, obliczania i zapamiętywania działań matemetycznych w sumatorze kwot.
 • Druki IPS Profesjonalne
 • Dostosowanie do e-wysyłki nowych wersji formularzy.
 • e-DrukForm IPS
 • Dostosowanie do e-wysyłki nowych wersji formularzy.
 • 14-04-2022
  PITy IPS
 • Przy tworzeniu nowego rozliczenia na podstawie zeszłego roku usunięto import kwot z "Podział kwot odliczeń z PIT-ów od płatnika dla podatnika" (tj. gdy na rozliczeniu za 2020 r. dane były wprowadzane przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-11 i PIT-40A/11A).
 • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących wydatków rehabilitacyjnych.
 • W pozycjach sumatora dodano uwzględnianie kwot wprowadzanych ze spacjami.
 • W pozycjach sumatora poprawiono uwzględnianie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z PIT-11 i PIT-40A/11A w przypadku dopisywania kolejnych kwot składek bezpośrednio w sumatorze.
 • 31-03-2022
  PITy IPS
 • W DSF-1 usunięto automatyczne wstawianie roku do poz. 3 - błąd powstał na wersji 2.2022.21.1 programu z 29.03.2022 r.
 • 29-03-2022
  PITy IPS
 • Uwaga: poprawiono e-wysyłkę PIT-36 z kilkoma PIT/B (przy e-wysyłce PIT-36 z kilkoma PIT/B program w pliku XML nie wykazywał kwot z części B z pierwszego PIT/B). Zeznania PIT-36 z kilkoma PIT/B (gdy wypełniono część B) należy wysłać ponownie jako korekty.
 • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-36L.
 • Na PIT/SE w poz. 36 dodano ograniczenie do limitu wynikające z opisu przed tą pozycją.
 • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących: darowizn na cele pożytku publicznego, darowizn na cele kultu religijnego, darowizn na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, darowizn na cele kształcenia zawodowego, darowizn na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, darowizn w formie tabletów i laptopów, darowizn wynikających z odrębnych ustaw, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wpłat na IKZE, innych ulg odliczanych od dochodu (przychodu), ulgi uczniowskiej, składek na ubezpieczenia społeczne dot. umowy aktywizacyjnej, ulgi na dzieci i innych ulg odliczanych od podatku.
 • Import do PIT-38: dodano informację o kosztach uzyskania przychodów, które nie zostały potrącone w 2020 r.
 • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw np. na "rysunkach" formularzy.
 • Rozbudowana pomoc kontekstową (podstawę prawną) do PIT-36, PIT-37.
 • W tablicach wyboru w polach na walutę, w której prowadzony jest rachunek, dodano sortowanie wg najczęściej wybieranych.
 • 16-03-2022
  PITy IPS
 • Dodanie e-wysyłki PIT-36S.
 • 12-03-2022
  PITy IPS
 • W oknie e-wysyłki "Wysyłanie zeznania" dodano informację o możliwości wpisania kwoty weryfikacyjnej z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
 • W imporcie z Excela poprawiono pobieranie wartości niektórych podpól.
 • 10-03-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-11 (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Na PIT/O do poz. 49 i 50 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji (dotyczącą tzw. "ulgi na powrót").
 • Dla rozliczenia małżonków razem na PIT/O w poz. 49 i 50 zaktualizowano warunki wyświetlania komunikatów (dot. przypadków gdy tylko jedno z małżonków korzysta z odliczenia tzw. "ulgi na powrót").
 • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej załączników do PIT-28 (np. PIT-28/B).
 • Do listy kwot autoryzujących e-wysyłkę dodano możliwość pobierania także kwot z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
 • Dla PIT/O i PIT/D poprawiono przejście do broszur informacyjnych dostępnych na stronie https://taxopedia.pl/
 • 01-03-2022
  PITy IPS
 • Dodano informację dotyczącą "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-28 (np. załączenie "zerowego" PIT-28/B) lub "zerowych" PIT-36L i możliwości rozliczenia się jako os. samotnie wychowująca dziecko lub razem małżonków, przy spełnieniu pozostałych warunków dla danego rodzaju rozliczenia.
 • 24-02-2022
  PITy IPS
 • UWAGA! Poprawiony błąd w tworzeniu danych zeznań wysyłanych do systemu e-Deklaracje, które zostały wypełnione przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-40A/11A, PIT-8C, PIT-R. Polegał on na pomijaniu danych naniesionych na tych formularzach (np. kwota przychodu). Dane pól wynikowych (np. dochód, podatek) były poprawne. Najlepiej wysłać zeznanie ponownie jako korektę aby podatnik uniknął ew. wezwania do urzędu skarbowego.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36, PIT-36S i PIT-36LS.
 • Poprawienie importu z Excela formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Na PIT-36 i PIT-37 dodano zabezpieczenie w postaci komunikatu w sytuacji gdy podatnik na PIT-36 lub PIT-37 zmieni zaznaczenie w poz.6 (wybór sposobu opodatkowania) niezgodnie z rodzajem rozliczenia wybranym w programie.
 • 22-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-36 i PIT-37.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36LS i PIT-39.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-37.
 • Na podglądzie wydruku uproszczonym poprawiono ułożenie poziomych stron (str. 2 na PIT-28).
 • 21-02-2022
  PITy IPS
 • Poprawa wydruku uproszczonego.
 • 19-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-28.
 • W wydruku uproszczonym poprawiono wydruk 2 strony (poziomej) PIT-28.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38 oraz do załączników PIT/O i PIT/D.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-28/B i PIT/WZ.
 • 16-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano SSE-R, SSE/A, SSE-R/A do: PIT-36 i PIT-36S.
 • 15-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.
 • Dodano PIT-R (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Dodano broszurę do PIT-37.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na formularzu PIT-28S.
 • 12-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/Z do: PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Zaktualizowano treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaktualizowano opracowania "Kto może rozliczyć dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?" i "Kto może rozliczyć dochody wspólnie z małżonkiem?".
 • Na PIT/O dodano podpola 27t i 28t.
 • Na PIT/O rozbudowano opisy pod "więcej >" i pod "dodatkowe warunki >" w okienkach z podpolami w poz. 27 i 28.
 • Na PIT/O rozbudowano opis pod "więcej >" w okienkach z podpolami w poz. 47 i 48.
 • PITy IPS
 • Dodanie e-wysyłki do PIT-36.
 • Poprawienie przywracania okien programu z paska zadań.
 • Kilka innych poprawek.
 • 09-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-28S z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, UPO i e-wysyłką.
 • Usunięcie zbędnie pojawiającego się komunikatu dotyczącego wypełnienia celu szczegółowego 1% w przypadku wystąpienia podatku należnego / ryczałtu należnego w wysokości "0" zł.
 • Usunięcie błędu "runtime error 216" występującego czasami podczas zamykania programu.
 • 08-02-2022
  PITy IPS
 • Dla sposobów rozliczenia "Osoby samotnie wychowującej dziecko", "Małżonków razem", "Małżonków osobno" dodano PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.
 • 07-02-2022
  PITy IPS
 • W PIT-28 w poz. 184 poprawiono pilnowanie limitu pięciokrotności stawek wynikających z art. 17 ustawy o ryczałcie.
 • 05-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT/O do PIT-36.
 • 04-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/M, (PIT/O w opracowaniu), PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Na PIT-36L w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
 • Na PIT-36LS w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
 • W menu Pomoc / Akty prawne / O unikaniu podwójnego opodatkowania: dodano przejście do wykazu umów na stronie https://taxopedia.pl/.
 • W PIT/O załączonym do PIT-37 w części E poz. 8 poprawiono wyświetlanie komunikatów pojawiających się dla rozliczenia innego niż rozliczenie małżonków razem.
 • Zaktualizowano pobieranie kwoty autoryzującej przy e-wysyłce dla modułów starszych niż za 2021 rok.
 • 03-02-2022
  PITy IPS
 • Dodano z poziomu zakładki "Indywidualnie" PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.
 • Dodano PIT-CFC z załącznikami PIT/CFI, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO z e-wysyłką.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36LS.
 • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano wykaz umów/konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych aktów prawnych (w przygotowaniu jest przejście z programu z poziomu menu Pomoc).
 • 02-02-2022
  Druki IPS Profesjonalne
 • Poprawienie błędu uniemozliwiającego wydruk wprowadzonego w poprzedniej wersji programu.
 • Poprawienie wybierania danych z bazy adresowej.
 • e-DrukForm IPS
 • Poprawienie błędu uniemozliwiającego wydruk wprowadzonego w poprzedniej wersji programu.
 • Poprawienie wybierania danych z bazy adresowej.
 • PITy IPS
 • Dodano Przelew podatkowy (1 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
 • Dodano Przelew podatkowy (1x2 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36L.
 • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano tabelę umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych (także przejście z programu z poziomu menu Pomoc) i tabelę z rozporządzeniami dotyczącymi zaniechań opodatkowania.
 • Usunięcie błędu w wydruku zaawansowanym uniemożliwiającego wydruk na drukarkę (oprócz wewnętrznego zapisu do pliku PDF).
 • Druki IPS Profesjonalne
 • W oknie wysyłki dodanie własnego wydruku UPO e-deklaracji.
 • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy.
 • PITy IPS
 • Usunięcie błędu w wydruku zaawansowanym uniemożliwiającego wydruk na drukarkę (oprócz wewnętrznego zapisu do pliku PDF).
 • e-DrukForm IPS
 • W oknie wysyłki dodanie własnego wydruku UPO e-deklaracji.
 • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy.
 • 29-01-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.
 • 26-01-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-37 z załącznikami PIT/O, ORD-ZU, UPO oraz e-wysyłką.
 • Dla PIT-36L dodano załącznik PIT/BR.
 • Dodano PIT-40A/11A (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Dodano OLDCT.
 • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
 • 22-01-2022
  PITy IPS
 • Dodanie e-wysyłki do PIT-36L.
 • Poprawienie pozycji wypełnień i wyglądu czcionek na wydruku do PDF.
 • 21-01-2022
  PITy IPS
 • Poprawienie obsługi licencji za poprzednie lata rozliczeń.
 • Dodanie e-wysyłki PIT-OP.
 • 20-01-2022
  PITy IPS
 • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.
 • Usunięcie błędów wyświetlania listy zapisanych rozliczeń (i innych elementów) przy niestandardowych ustawieniach ekranu Windows (np. "duży kontrast").
 • PITy IPS
 • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.
 • 19-01-2022
  PITy IPS
 • Dla PIT-38 dodano załącznik PIT/ZG
 • Dla PIT-39 dodano załącznik PIT/ZG
 • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/O, PIT/NZI
 • Dodano APA-P oraz APA-P zał.
 • Dodano PIT-8C (jako formularz otrzymany od płatnika)
 • Dodano e-wysyłkę do DSF-1
 • 13-01-2022
  PITy IPS
 • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ, PIT/SE.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-39 (do użycia w e-deklaracjach od 17.01.2022 r.)
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 (do użycia w e-deklaracjach od 18.01.2022 r.)
 • 10-01-2022
  PITy IPS
 • Dodano PIT-36L z załącznikami PIT/DS i ORD-ZU
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-19A
 • 05-01-2022
  PITy IPS
 • Premiera PITy IPS edycja za 2021 rok.
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.
 • Program zawiera
  • PIT-16A z załącznikami,
  • PIT-19A z załącznikami,
  • PIT-OP,
  • PIT-38 z załącznikiem ORD-ZU,
  • PIT-39 z załącznikiem ORD-ZU,
  • DSF-1,
  • ZAP-3 (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką).
 • 09-12-2021
  e-DrukForm IPS
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.
 • Biuro Rachunkowe IPS
 • Zabezpieczenie możliwych błędów aktualizacji struktury bazy danych w nowszych wersjach programu.
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.
 • Druki IPS Profesjonalne
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.
 • 22-11-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • W kartotece danych stałych dodanie pola "Kod waluty konta bankowego".
 • 29-09-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Przywrócenie zapisywania poprawnej daty formularza do bazy danych.
 • 16-09-2021
  e-DrukForm IPS
 • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).
 • Biuro Rachunkowe IPS
 • Poprawienie pobierania danych stałych bezpośrednio na załaczniki w zestawach formularzy.
 • Druki IPS Profesjonalne
 • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).
 • 01-09-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.
 • 29-08-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.
 • 25-08-2021
  Biuro Rachunkowe IPS
 • Usunięcie błędu "Katastrofalny błąd" pojawiającego sie najczęściej przy zapisie i wysyłce formularzy.

 • Pokaż więcej