Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne – Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. Adama Mickiewicza 36, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004 (zwany dalej IPS).
 2. Przy zawieraniu umowy sprzedaży pozyskiwane są m.in. dane osobowe:
  • nazwa firmy/nazwisko i imiona odbiorcy licencji;
  • nazwisko i imiona zamawiającego;
  • adres odbiorcy licencji, w tym korespondencyjny;
  • numer kontaktowy oraz adres e-mail;
  • numer NIP.
  Dane te są przetwarzane w czasie trwania umowy licencji oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.
 3. Dane wymienione w pkt. 2 niezbędne są do:
  • wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, np. w celu przekazania licencji;
  • wypełnienia obowiązku prawnego, np. w celu wystawienia i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów, np. w celu działań windykacyjnych, egzekucji roszczeń, odpowiedzi na pytania od klientów, udzieleniu informacji o posiadanych licencjach, wsparcia obsługi klienta, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień na wewnętrzne potrzeby IPS, przygotowania ofert.
  Przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane poprzez profilowanie tj. w sposób zautomatyzowany, pozwalający na prognozowanie preferencji np. co do przedstawienia oferty na podstawie otrzymanej zgody lub w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów (np. marketing bezpośredni).
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych osobowych, o ile zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania;
  • prawo do przenoszenia danych – czyli prawa uzyskania kopii swoich danych osobowych lub przekazanie ich wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  • prawo do sprzeciwu – czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody – czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane;
  • prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – czyli prawo do niewyrażania zgody na to, aby dane osobowe były wykorzystywane do celów podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  Powyższe prawa można realizować wysyłając wniosek na adres e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl lub adres siedziby Administratora.
  Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3 mogą być one przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych produktów, bankom, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług mobilnych, dostawcom poczty elektronicznej, podmiotom działającym na zlecenie IPS (np. pośredniczącym w sprzedaży licencji) na podstawie umów cywilnoprawnych, firmie prowadzącej usługi w zakresie rachunkowości, organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędowi Skarbowemu).
 6. IPS jako Administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Pliki cookies używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego i zarządzaniem koszykiem Użytkownika.
 5. Usuwanie plików cookies: Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków: