Programy IPS

Formularze w opracowaniu:
- z grupy US: SD-ZP, SD-ZP/A;
- z grupy Różne: Wniosek o wypłatę bonu energetycznego;
05-07-2024
 • Nowy: ZROS(od 2022) Zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania całości przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przez jednego z małżonków
 • Nowy: OOCS(od 2022) Oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków
 • Nowy: ONW(od 2024) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Nowy: KRUS UD-97(od 2024.06) Oświadczenie rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy
 • 01-07-2024
 • Nowy: INF-O-P-dM(od 2024) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Nowy: DW-02(od 2022) Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby niebędącej pracownikiem
 • Nowy: WDZ(od 2024) Wezwanie do zapłaty
 • 22-06-2024
 • Zmiana w SD-Z2(6)(od 2016 e-dek) : W zestawie zwiększono ilość załączników SD-Z2 cz.G z 10 do 20.
 • Zmiana w SD-Z2 cz.G(6)(od 2016) : W zestawie z SD-Z2 zwiększono ilość załączników z 10 do 20.
 • 19-06-2024
 • Nowy: CZZ(od 2024) Czynny żal - zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego
 • 12-06-2024
 • Nowy: VIU-DO cz.C.5(2)(od 2024) Załącznik do VIU-DO, korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług (e-deklaracje)
 • Nowy: VIU-DO cz.C.3(2)(od 2024) Załącznik do VIU-DO, świadczenie usług dokonane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gosp. znajdujących się w państwach członk. innych niż państwo członk. ident. (e-deklaracje)
 • Nowy: VIU-DO cz.C.2(2)(od 2024) Załącznik do VIU-DO, świadczenie usług państwa członkowskiego ident. oraz stałego miejsca prow. działaln. gosp. poza UE oraz dostawy towarów wysył. lub tranport. z państwa członk. ident. (e-deklaracje)
 • Nowy: VIU-DO(2)(od 2024 e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (e-deklaracje)
 • Nowy: ZRON(od 2022) Zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania całości przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków
 • Nowy: OON(od 2022) Oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków
 • Nowy: W-1.3/04(od 2023.08) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych
 • Nowy: W-1.2/04(od 2023.08) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego
 • Nowy: W-1.1/04 dod(od 2023.08) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów - formularz dodatkowy (cz. III)
 • Nowy: W-1.1/04(od 2023.08) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
 • Nowy: W-1/04(od 2023.08) Wniosek o wpis do ewidencji producentów
 • 06-06-2024
 • Zmiana w SD-Z2(6)(od 2016 e-dek) : W części G w pierwszej tabeli w kolumnie a powiększono pola na wpisanie nr Kw.
 • Nowy: USOL(od 2022) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym
 • 05-06-2024
 • Zmiana w SD-3(6)(od 2016 e-dek) : W części G.1. w kolumnie b powiększono pola na wpisanie nr Kw.
 • Nowy: EZS(od 2024) Wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia
 • Nowy: EROP(od 2024) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 • 29-05-2024
 • Nowy: WZNZ(od 2024) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań
 • Nowy: WSN(od 2024) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
 • 22-05-2024
 • Nowy: OSOK(od 2024) Oświadczenie o kompensacie
 • 17-05-2024
 • Nowy: NAD-P(od 2024) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
 • Nowy: WWRW(od 2024) Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
 • 16-05-2024
 • Zmiana w IPWP : Zaktualizowano publikatory w tablicach wyboru w pktach 5 i 6.
 • Nowy: NAD-ZP(od 2024) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 • Nowy: WZPS(od 2024) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapłacie / zwolnieniu / przedawnieniu podatku od spadków i darowizn
 • Nowy: WZNM(od 2024) Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majatku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Nowy: WZOP(od 2024) Wniosek o zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat
 • 09-05-2024
 • Zmiana w PIT-CFC(4)(od 2023 e-dek) : W wysyłce do systemu e-Deklaracje poprawiono przesyłanie zaznaczenia kwadratów 2-5 w poz. 33.
 • 08-05-2024
 • Zmiana w DPPK(od 2024) : Poprawiono rysunek formularza.
 • 29-04-2024
 • Zmiana w CIT-8(33)(od 2024 e-dek) : Zaktualizowano schemat wysyłki do systemu e-Deklaracje.
 • Nowy: UOCW(od 2024) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
 • 23-04-2024
 • Zmiana w IFT-2/IFT-2R(10)(od 2022 e-dek): Zaktualizowano schemat wysyłki do systemu e-Deklaracje
 • Nowy: ZZ-1(od 2024)(blok C) Załącznik do ZZ-1, dodatkowe bloki C
 • Nowy: ZZ-1(od 2024)(blok B) Załącznik do ZZ-1, dodatkowe bloki B
 • Nowy: ZZ-1(od 2024)(blok A.2) Załącznik do ZZ-1, dodatkowy blok A.2
 • Nowy: ZZ-1(od 2024) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane w zabezpieczeniu należności pieniężnych
 • 17-04-2024
 • Nowy: WPG(od 2024) Wykaz przepracowanych godzin do umowy zlecenia
 • 15-04-2024
 • Nowy: TW-3(od 2024)(blok AC) Załącznik do TW-3, dodatkowe bloki AC
 • Nowy: TW-3(od 2024)(blok AB) Załącznik do TW-3, dodatkowe bloki AB
 • Nowy: TW-3(od 2024) Kolejny tytuł wykonawczy
 • 12-04-2024
 • Nowy: TW-1(od 2024) 4-poz. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych - obejmujący nie więcej niż cztery należności pieniężne
 • Nowy: F-07/1(od 2022) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług/ podatnika VAT-UE
 • Nowy: IPPK-3(od 2024) Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK
 • Nowy: IPPK-2(od 2024) Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po zmianie instytucji finansowej
 • Nowy: DPPK(od 2024) Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • Nowy: ZSR-05(od 2023) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Nowy: SR-2Z(od 2020) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (ząłącznik)
 • Nowy: SR-2(od 2023) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • 10-04-2024
 • Nowy: TW-2(od 2024)(blok B.5) Załącznik do TW-2, ciąg dalszy poz. 5 w bloku B
 • Nowy: TW-2(od 2024) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • Nowy: TW-1(od 2024)(blok C) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki C
 • Nowy: TW-1(od 2024)(blok D) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki D
 • Nowy: TW-1(od 2024)(blok B) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki B
 • Nowy: TW-1(od 2024) 1-poz. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych
 • Nowy: TW-1(od 2024) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych
 • 08-04-2024
 • Nowy: SP GUS(za 2023)(str. 3) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023 - dodatkowa str. 3
 • Nowy: SP GUS(za 2023)(str. 20) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023 - dodatkowa str. 20
 • Nowy: SP GUS(za 2023)(str. 2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023 - dodatkowa str. 2
 • Nowy: SP GUS(za 2023)(str. 16) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023 - dodatkowa str. 16
 • Nowy: SP GUS(za 2023)(str. 15) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023 - dodatkowa str. 15
 • Nowy: SP GUS(za 2023)(str. 13) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023 - dodatkowa str. 13
 • Nowy: SP GUS(za 2023) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023
 • 02-04-2024
 • Zmiana w CIT-8(33)(od 2024 e-dek) : W schemacie wysyłki do systemu e-Deklaracje w załączniku CIT-D usunięto wymuszenie wypełnienia części C.
 • Nowy: WRG zał.3(od 2024) Oświadczenie wnioskodawcy o informacjach niezbędnych do określenia wysokości refundacji podatku VAT
 • Nowy: WRG zał.2(od 2024) Oświadczenie wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych
 • Nowy: WRG zał.1B(od 2024) Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
 • Nowy: WRG zał.1A(od 2024) Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Nowy: WRG zał.1(od 2024) Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym
 • Nowy: WRG(od 2024) Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
 • Nowy: AKC-RU/A(2)(od 2024) Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego
 • Nowy: AKC-RU/AKC-ZU(2)(od 2024) Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy
 • Nowy: AKC-PR/U cz.C(1)(od 2024) Załącznik do AKC-PR/U, dane zużywającego podmiotu olejowego
 • Nowy: AKC-PR/U(1)(od 2024) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego
 • 21-03-2024
 • Nowy: SUB-OFE(od 2024) Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych
 • Nowy: UOKK-PNB(od 2024) Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny wg Dz.U.05.80.694
 • Zmiana w PCC-3(6)(od 2024 e-dek) : Usunięto nadmiarowy komunikat błędu do poz. 32.
 • Zmiana w PSN(od 2023) : W polu na podstawę prawną zaktualizowano Dz.U.
 • Zmiana w PSN-2(od 2023) : W polu na podstawę prawną zaktualizowano Dz.U.
 • 15-03-2024
 • Nowy: PPK(od 2023.10) Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • 14-03-2024
 • Nowy: SLU(od 2024) Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • Nowy: KRUS UD-97(od 2024) Oświadczenie rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy
 • 13-03-2024
 • Nowy: WPTZD(od 2023) Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu
 • Nowy: F-01/I-01(2024) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2024 r.
 • Nowy: F-01/I-01(2024)gr Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2024 r. Wersja w groszach do wewnętrznych zastosowań
 • Nowy: H-01/k(2024) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
 • Nowy: WNU(od 2024) Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 • Zmiana w DSF-1(2)(od 2024 e-dek) : W wysyłce do systemu e-Deklaracje dodano możliwość podpisu danymi autoryzacyjnymi.
 • Nowy: WNUZ(od 2024) Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
 • 04-07-2024
  Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.53
 • Poprawiono pobieranie danych stałych dla spółki cywilnej.
 • W polach wieloliniowych poprawiono edycję tekstu wstawionego z danych stałych.
 • 16-05-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.11.1 (pobierz)
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Zmiana w module za 2022 r.: w PIT-CFC w wysyłce do systemu e-Deklaracje poprawiono przesyłanie zaznaczenia kwadratów nr 2-5 w poz. 33.
 • 19-04-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.22 (pobierz)
 • Na DSF-1 poprawienie błędu z usunięciem kwot w poz. 21b i 21d w przypadku wybrania "Tak" w poz. 21a i jednocześnie samodzielnego wpisania kwot.
 • 18-04-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.21 (pobierz)
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Poprawiono odświeżanie obliczeń na PIT-36, PIT-36S i PIT-37 w poz. "Podatek należny" dla przypadku gdy załączono JEDNOCZEŚNIE załączniki PIT/O i przelew podatkowy a rozliczenie nie było wysłane elektronicznie do systemu e-Deklaracje ani nie było drukowane. Zalecane jest otwarcie zapisanych rozliczeń z ww. formularzami i weryfikacja czy nie wystąpi komunikat informujący o wartości niezgodnej z obliczoną - dotyczy modułu za 2023 r. i za 2022 r. dla ww. rozliczeń sporządzonych na wersjach programu od wersji 2.2024.3.1 z dnia 28.12.2023 r.
 • 11-04-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.20
 • Przyśpieszenie wydruku zaawansowanego.
 • Poprawienie odczytu zapisanych w zeznaniach kwot i procentów gdy w ustawieniach regionalnych Windows ustawiony jest znak dziesiętny jako kropka (nie przecinek).
 • Różne usprawnienia.
 • 03-04-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.19
 • Usunięcie błędu z wersji 2.2024.10.17 uniemożliwiającego otwarcie części wysłanych formularzy.
 • W wydruku uproszczonym poprawienie drukowania pól wieloliniowych gdy szerokość lub wysokość tekstu jest większa od pola.
 • 29-03-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.8.5
 • Usunięcie błędu w wydruku.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.8.5
 • Usunięcie błędu w wydruku.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.8.5
 • Usunięcie błędu w wydruku.
 • 27-03-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.16
 • Konieczna aktualizacja do tej wersji w przypadku posiadania wersji 2.2024.10.15 z 25.03.2024r. z powodu zamykania się programu po edycji niektórych pól w formularzach i przez to traceniu wprowadzonych danych w edytowanym zestawie.
 • W wydruku uproszczonym przyśpieszono ok. 10 razy tworzenie wydruków i pliku PDF, uzyskano mniejszą wielkość plików PDF oraz lepszą jakość.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Dla załącznika PIT/CFI dodano import danych z lat poprzednich,
 • Dostosowanie e-wysyłki DSF-1 do nowego schematu,
 • Różne usprawnienia.
 • 09-03-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.14
 • Poprawienie błędu w wydruku zaawansowanym.
 • Poprawienie działania wydruku uproszczonego.
 • Dodanie możliwości sortowania kolumn w wyborze podatnika.
 • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 do nowego schematu.
 • Poprawienie mechanizmu importu kwot z zeszłorocznego PIT/D.
 • 05-03-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.8.1
 • Dostosowanie do wymogów e-wysyłki najnowszych formularzy.
 • Aktualizacja bazy adresowej.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.8.1
 • Aktualizacja bazy adresowej.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.8.1
 • Dostosowanie do wymogów e-wysyłki najnowszych formularzy.
 • Aktualizacja bazy adresowej.
 • 26-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.10
 • Usunięcie błędu "Stack overflow" występującego po wybraniu certyfikatu podpisu kwalifikowanego "Certum" i uniemożliwiającego podpisanie danych e-wysyłki.
 • Kilka usprawnień m.in. dodanie autopodpowiedzi w polach na zakładce podsumowanie.
 • 23-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.9
 • Dla bazy MS-SQL usunięcie błędu wprowadzonego w wersji 2.2024.10.8 z dnia 22.02.2024, który pojawiał się po otwarciu wyboru podatnika.
 • 22-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.8
 • Przy imporcie z PIT-RB/PIT-RBS dodano raport z importu w zakresie kwoty pozostającej do odliczenia w latach następnych,
 • Jak w PIT-28 w poz. 157a użytkownik programu niepotrzebnie wpisywał kwotę to program korygował wynik w poz. 157 do "0,00" - teraz koryguje do postaci pustego pola,
 • W PIT-28 w poz. 235 pod "więcej >" usunięto "Uwaga: ...",
 • Na PIT-28 w ramkach pod polami 22.2 i 24.2 poprawiono nazwy ulg,
 • Udoskonalenie okna komunikatów i błędów,
 • Poprawienie stabilności programu i różne usprawnienia.
 • 14-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.2
 • Poprawienie importu danych z programu TaxPro,
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Poprawka (dotycząca programu bez wpisanego numeru licencji) związana z usunięciem przez użytkownika proponowanego numeru KRS OPP lub/i podaniem przez użytkownika celu szczegółowego 1,5% bez podania numeru KRS OPP,
 • Różne usprawnienia.
 • 08-02-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.12
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.7.7 z dnia 15.01.2024 powodującego obcięcie tekstu powyżej dwóch pierwszych linii w polach wieloliniowych.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.12
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.7.7 z dnia 15.01.2024 powodującego obcięcie tekstu powyżej dwóch pierwszych linii w polach wieloliniowych.
 • 05-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.10.1
 • Dodano PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
 • Dodano PIT-R jako załącznik do PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
 • Na PIT-36S poprawiono warunki wyświetlania komunikatu "Wykazano należne zaliczki podatnika w poz. 90, a nie podano kwoty w poz. 24." (komunikat nie znikał jak wypełniono poz. 24),
 • W e-wysyłce dla PIT-37 poprawiono warunki dołączenia ORD-ZU (przy zaznaczonym przełączniku nr 1 w poz. 8 na PIT-37 i dołączonym ORD-ZU, blokowana była możliwość wysłania rozliczenia).
 • 01-02-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.9.1
 • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika",
 • Różne usprawnienia.
 • 31-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.8.1
 • Dodano PIT/D jako załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
 • Wersja finalna PIT/CFI jako załącznik do PIT-CFC,
 • Dodano PIT-R samodzielny w części "Formularze od płatnika",
 • Różne usprawnienia.
 • 26-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.7.1
 • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37,
 • Różne usprawnienia.
 • 25-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.6.1
 • Dodano PIT-36 (z e-wysyłką) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, PIT/O (wersja testowa), PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • PIT-36S (wersja finalna),
 • PIT-37 (wersja finalna),
 • Na PIT/O dodano podpola 35f1-35g2 i 36f1-36g2 dotyczące ulgi na zabytki na zasadzie praw nabytych,
 • W PIT-36L poprawiono przeliczanie poz. 80 dla przypadku gdy wypełniono PIT-36L a następnie dołączono PIT/O (w wersji testowej) i wpisano kwotę w poz. 29a na PIT/O,
 • Dodano SSE-R jako załącznik do PIT-36S,
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36 i PIT-37,
 • Dodano broszury do załączników PIT/O i PIT/D,
 • Rozbudowano dodatkowe opracowania dla PIT-28, PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o PDoF,
 • Na NIP-7 w tytule formularza usunięto pole skreśleń na tekście "OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM",
 • Różne usprawnienia.
 • 24-01-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.11
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w poprzedniej wersji występującego w zestawach formularzy polegającego na usuwaniu, w czasie wczytywania formularzy, kwot przenoszonych do podpól z załączników.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.11
 • Poprawienie błędu wprowadzonego w poprzedniej wersji występującego w zestawach formularzy polegającego na usuwaniu, w czasie wczytywania formularzy, kwot przenoszonych do podpól z załączników.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.11
 • Usunięcie usterki, która może pojawiać się w niektórych formularzach polegającej na wydłużeniu czasu obliczeń.
 • 15-01-2024
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.7
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.7
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.7
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Poprawienie szybkości przygotowania wydruków formularzy.
 • Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.6
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.6
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.6
 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
 • Poprawienie szybkości przygotowania wydruków formularzy.
 • 11-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.5.1
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39,
 • Zaktualizowano tablicę wyboru gmin,
 • W menu Pomoc dodano "Ulga dla młodych i ulga abolicyjna",
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 04-01-2024
  PITy IPS wersja: 2.2024.4.1
 • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-37, PIT-36L i PIT-28,
 • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
 • Dodano SSE/A i SSE-R/A jako załączniki do PIT-36S,
 • Dodano PIT-8C w części "Formularze od płatnika",
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36S, PIT-OP, PIT-DZ, PIT-CFC,
 • Dodano broszurę do zeznania PIT-38,
 • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2023".
 • 28-12-2023
  PITy IPS wersja: 2.2024.3.1
 • Dodano PIT-37 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • Dodano PIT-36S (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
 • Wersja finalna PIT/SE jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
 • Wersja finalna PIT/ZG jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą",
 • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
 • Dla bazy SQLite poprawiono odszukiwanie (bez względu na wielkość polskich znaków) zapisanych rozliczeń oraz podatników.
 • 16-12-2023
  Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.48
 • Wprowadzenie zapamiętania ustawienia na pasku statusu przełącznika Wiadomości.
 • 15-12-2023
  PITy IPS wersja: 2.2024.2.1
 • Dodano PIT-28/B jako załącznik do PIT-28 i PIT-28S,
 • PIT-28 (wersja finalna),
 • PIT-28S (wersja finalna),
 • PIT-36LS (wersja finalna),
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-CSR/PIT-CSRS,
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-RB/PIT-RBS,
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko",
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem",
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki".
 • Poprawienie wyboru kwoty autoryzującej w zależności od roku, w którym jest wysyłane zeznanie.
 • 07-12-2023
  PITy IPS wersja: 2.2024.1.2
 • Premiera PITy IPS z rozliczeniami za 2023 rok.
 • Obecnie dostępne
  • PIT-36L z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-38 z załącznikami,
  • PIT-39 z załącznikami,
  • PIT-16A z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-RB/PIT-RBS z załącznikami,
  • PIT-CSR/PIT-CSRS z załącznikami,
  • PIT-DZ z załącznikami,
  • DSF-1 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • APA-P z załącznikami,
  • PIT-CFC z PIT/CFI (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • ZAP-3 z załącznikiem (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-OP z załącznikiem,
  • PIT-28 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-28S (wersja testowa) z ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-36LS (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
  02-11-2023
  Druki IPS Profesjonalne wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • Druki IPS Standard wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • e-DrukForm IPS wersja: 1.6.7.1
 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • Biuro Rachunkowe IPS wersja: 1.0.5.47
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.
 • 31-07-2023
  PITy IPS wersja: 2.2023.20.2
 • Usunięcie błędu odczytu rozliczeń z lat 2017..2019 powstałego w wersji 2.2023.20.1.

 • Pokaż więcej