IPS
rss

Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU

 

Wstęp

Niniejszy dokument reguluje zasady zawierania umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu działającego pod adresem: http://ips-infor.com.pl.

Sklep dostępny pod adresem: http://ips-infor.com.pl prowadzony jest przez firmę IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004.

 

§ 1 Definicje

Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktu on-line.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://ips-infor.com.pl.

Sprzedawca – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep.

Produkt – oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy.
Produkt, w którego opisie figuruje odnośnik umożliwiający dodanie go do koszyka, jest dostępny do sprzedaży i jego prezentacja stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kod – numer licencji lub klucz odblokowujący w formie ciągu znaków pozwalający na poprawne funkcjonowanie Produktu.

Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług

1. Przedmiotem sprzedaży jest prezentowane w Sklepie oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy. Przedmiot sprzedaży - Produkt jest całkowitą własnością Sprzedawcy i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

2. Sprzedawca oświadcza, że jest twórcą Produktów, które nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie mają wad prawnych.

3. W wyniku zakupu Nabywca nabywa prawo wykorzystywania Produktu na zasadach określonych w warunkach licencji.

4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie http://ips-infor.com.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

5. Oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy pobierane są przez Nabywcę bezpośrednio ze strony internetowej Sprzedawcy: http://ips-infor.com.pl lub innej przez niego wskazanej.

 

§ 3 Składanie zamówienia

1. Sposób składania zamówień określają zasady zawarte w Regulaminie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje poprzez dodanie Produktów do koszyka.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Regulamin płatności serwisu Przelewy24 informuje:

5) Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.

8) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania niewłaściwych danych podczas składania zamówienia.

 

§ 4 Dostawa

1. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym dokonaniu płatności w serwisie Przelewy24. Płatność uznaje się za zrealizowaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

2. Po zaksięgowaniu płatności Nabywca otrzymuje kod, który będzie wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub podawany telefonicznie na wskazany numer telefonu.

3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 będą realizowane w terminie do 1. dnia roboczego od daty dokonania płatności za zamówienie. Dostawa drogą elektroniczną (e-mail) jest bezpłatna. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

4. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360 z późn. zm.) na każdy sprzedany Produkt zostanie wystawiona faktura VAT nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

 

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacja Nabywcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy powinna zawierać:
- dane Nabywcy umożliwiające kontakt,
- rodzaj umowy, której reklamacja dotyczy,
- zarzuty Nabywcy,
- okoliczności uzasadniające reklamację Nabywcy,
- ewentualnie żądany przez Nabywcę sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Reklamacje należy wysłać na adres e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Nabywca otrzyma na adres e-mail.

 

§ 6 Odstąpienie, wypowiedzenie umowy

1. Nabywcy będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni łącznie z oryginałami wszystkich dokumentów, z którymi Produkt został dostarczony. Jednocześnie Nabywca zobowiązany jest do odinstalowania wszystkich składników zakupionego oprogramowania. Nabywca ponosi koszty przesyłki Produktu zwracanego do Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności w ciągu 14 dni przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie były użyte przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wskaże na inne rozwiązanie.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Nabywca dokonuje w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać do Sprzedawcy:
- w postaci elektronicznej: na adres e-mail siedlce@ips-infor.com.pl lub faksem na nr 25 / 633 12 84
lub
- w postaci papierowej: na adres IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka, 08-119 Siedlce, ul. Sokołowska 161.
Przykładowy wzór oświadczenia => Oświadczenie odstąpienia od umowy (pdf)

 

§ 7 Prawa autorskie i własność Produktów

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka zachowuje wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do:
- zawartości swojego serwisu,
- oprogramowania zawartego w tym serwisie,
- skonstruowanych przez siebie wzorów formularzy.

Zmienianie, tłumaczenie, analizowanie, dekompilowanie, tworzenie opracowań będących pochodną oprogramowania komputerowego, modułów formularzy lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka oraz wszelkie naśladownictwo jest zabronione.

 

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy, konserwacji okresowych urządzeń informatycznych lub działań osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie, dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sklep ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 k.c.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Sklep prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie Produktu oraz jego cenie. Zaistniałe wątpliwości Nabywca może wyjaśnić, pisząc na adres: siedlce@ips-infor.com.pl lub kontaktując się telefonicznie: 25 / 633 12 84, 25 / 633 12 85.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka.

 

Regulamin obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2012 r. do 24 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU

 

Wstęp

Niniejszy dokument reguluje zasady zawierania umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu działającego pod adresem: http://ips-infor.com.pl.

Sklep dostępny pod adresem: http://ips-infor.com.pl prowadzony jest przez firmę IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004.

 

§ 1 Definicje

Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktu on-line.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://ips-infor.com.pl.

Sprzedawca – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep.

Produkt – oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy.
Produkt, w którego opisie figuruje odnośnik umożliwiający dodanie go do koszyka, jest dostępny do sprzedaży i jego prezentacja stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kod – numer licencji lub klucz odblokowujący w formie ciągu znaków pozwalający na poprawne funkcjonowanie Produktu.

Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług

1. Przedmiotem sprzedaży jest prezentowane w Sklepie oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy. Przedmiot sprzedaży - Produkt jest całkowitą własnością Sprzedawcy i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

2. Sprzedawca oświadcza, że jest twórcą Produktów, które nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie mają wad prawnych.

3. W wyniku zakupu Nabywca nabywa prawo wykorzystywania Produktu na zasadach określonych w umowie licencyjnej.

4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie http://ips-infor.com.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

5. Oprogramowanie komputerowe oraz moduły formularzy pobierane są przez Nabywcę bezpośrednio ze strony internetowej Sprzedawcy: http://ips-infor.com.pl lub innej przez niego wskazanej.

 

§ 3 Składanie zamówienia

1. Sposób składania zamówień określają zasady zawarte w Regulaminie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje poprzez dodanie Produktów do koszyka.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Regulamin płatności serwisu Przelewy24 informuje:

5. Na wykonanie płatności w serwisie Nabywca otrzymuje 15 minut czasu. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Nabywcę i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Jeśli serwis Przelewy24 przez 15 minut nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Nabywcę a o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a do sklepu Sprzedawcy zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania niewłaściwych danych podczas składania zamówienia.

 

§ 4 Dostawa

1. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym dokonaniu płatności w serwisie Przelewy24. Płatność uznaje się za zrealizowaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

2. Po zaksięgowaniu płatności Nabywca otrzymuje kod, który będzie wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub podawany telefonicznie na wskazany numer telefonu.

3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 będą realizowane w terminie do 1. dnia roboczego od daty dokonania płatności za zamówienie. Dostawa drogą elektroniczną (e-mail) jest bezpłatna. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

4. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360 z późn. zm.) na każdy sprzedany Produkt zostanie wystawiona faktura VAT nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

 

§ 5 Zwrot produktu i reklamacje

1. Nabywca ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania Produktu.

2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni łącznie z oryginałami wszystkich dokumentów, z którymi Produkt został dostarczony. Jednocześnie Nabywca zobowiązany jest do odinstalowania wszystkich składników zakupionego oprogramowania. Nabywca ponosi koszty przesyłki Produktu zwracanego do Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje należy wnosić na adres e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Nabywca otrzyma na adres e-mail.

 

§ 6 Prawa autorskie i własność Produktów

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka zachowuje wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do:
- zawartości swojego serwisu,
- oprogramowania zawartego w tym serwisie,
- skonstruowanych przez siebie wzorów formularzy.

Zmienianie, tłumaczenie, analizowanie, dekompilowanie, tworzenie opracowań będących pochodną oprogramowania komputerowego, modułów formularzy lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka oraz wszelkie naśladownictwo jest zabronione.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sklep ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 k.c.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Sklep prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie Produktu oraz jego cenie. Zaistniałe wątpliwości Nabywca może wyjaśnić, pisząc na adres: siedlce@ips-infor.com.pl lub kontaktując się telefonicznie: 25 / 633 12 84, 25 / 633 12 85.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka.

 Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne