16 IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne - formularze, druki, deklaracje podatkowe 
IPS
rss

WARUNKI  LICENCJI
Program Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS

Postanowienia Umowy zostają zawarte pomiędzy Nabywcą licencji a Autorami programu tj. IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka. Przyjmuje się, że Nabywca instalując program akceptuje postanowienia tej umowy. Jeśli Nabywca nie akceptuje warunków umowy powinien bezzwłocznie zwrócić ją wraz z kompletem materiałów, które otrzymał, a których dotyczy niniejsza umowa. Jednocześnie programy będące przedmiotem licencji powinny zostać usunięte z nośników pamięci komputerowej, na które zostały skopiowane.

1. Przedmiot Licencji zwany dalej Oprogramowaniem jest całkowitą własnością Autorów i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Autorzy udzielają Nabywcy prawo do użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Nabywca ma prawo do:
- użytkowania Oprogramowania w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjonobiorcy pod kontrolą jednej sieci komputerowej na jednym stanowisku komputerowym lub dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w obrębie jednego działu przedsiębiorstwa ulokowanych pod jednym adresem;
- do sporządzenia kopii zapasowych Oprogramowanie ma własny użytek;
- do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub listowych świadczonych przez Przedstawiciela;
- naprawy lub wymiany uszkodzonych nośników danych, które otrzymał wraz z Oprogramowaniem.

3. Nabywca nie ma prawa do:
- zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w  Oprogramowanie;
- tworzenia opracowań będących pochodną Oprogramowania lub materiałów opisowych tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS;
- sprzedawania i wypożyczania Oprogramowania.

4. Umowa oraz prawa Nabywcy wynikające z umowy, tracą moc, jeśli Nabywca nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku autorzy będą dochodzili swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.

5. Autorzy dokładają wszelkich starań, aby Oprogramowanie działało prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie całkowitej bezbłędności Oprogramowania. Dlatego Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania niezależnie od tego, w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą. Autorzy nie gwarantują, że oprogramowanie spełni oczekiwania Nabywcy. Nabywca ponosi pełne ryzyko, co do możliwości użycia Oprogramowania do określonego celu.

6. Opracowania, o których mowa w pkt. 3b) nie mogą być: - wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

 Program Druki IPS Ex

1. Postanowienia Umowy zostają zawarte pomiędzy Nabywcą licencji a Autorami programu tj. IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka. Przyjmuje się, że Nabywca instalując program akceptuje postanowienia tej umowy. Jeśli Nabywca nie akceptuje warunków umowy powinien bezzwłocznie zwrócić ją wraz z kompletem materiałów, które otrzymał, a których dotyczy niniejsza umowa. Jednocześnie programy będące przedmiotem licencji powinny zostać usunięte z nośników pamięci komputerowej, na które zostały skopiowane.

2. Przedmiot Licencji zwany dalej Oprogramowaniem jest całkowitą własnością Autorów i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Licencjodawca udziela licencji odpłatnej oraz niewyłącznej i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z programu Druki Ex.
Autorzy udzielają Nabywcy prawo do użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Program może być używany w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjobiorcy na jednym stanowisku komputerowym lub na dowolnej liczbie stanowisk w obrębie jednego działu przedsiębiorstwa ulokowanych pod jednym adresem.

5. Licencjobiorca ma prawo do sporządzania kopii zapasowych Programu na własny użytek, bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, naprawy lub wymiany uszkodzonych nośników.

6. Licencjobiorca nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych tj. opracowań w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.

7. Umowa oraz prawa Licencjobiorcy wynikające z Umowy tracą moc jeśli Licencjobiorca nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Licencjodawca będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.

8. Opracowania o których mowa w pkt 6. nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

 Program Druki IPS

1. Program Druki IPS można użytkować bezpłatnie. Opłacie podlega jedynie pobranie programu.

2. Program Druki IPS pozwala także na bezpłatne wykorzystywanie wybranych modułów formularzy.

3. Autor programu reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne ani inni pośredniczący w publikacji programu Druki IPS nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego użytkowania.

4. Umieszczenie programu Druki IPS na stronach internetowych innych niż twórcy oprogramowania bez zgody autora programu jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych m.in. art. 16 i art.17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.

5. Pobieranie programu Druki IPS możliwe jest jedynie z serwerów Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS.Program z serii PITy

1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.

2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej wyrażają zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej Organizacji Pożytku Publicznego.

3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-28(16)(za 2011), PIT-36(17)(za 2011), PIT-36L(7)(za 2011), PIT-37(17)(za 2011), PIT-38(7)(za 2011) i PIT-39(3)(za 2011) z programami Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.

4. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.

5. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.

6. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.Program Druki IPS Mini

Definicje

 • Program - aplikacja “DRUKI IPS mini”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism.
 • Sporadyczne wykorzystanie programu - korzystanie z programu w celu wypełnienia i wydrukowania formularzy, których użycie nie było planowane i nie będzie powtarzane w okresach cyklicznych.
 • Numer licencji - numer aktywujący bezpłatną licencję na określony czas od dnia akceptacji przez Użytkownika warunków licencji.
 • Licencja komercyjna - licencja nadana odpłatnie.
 • Stopka - Tekst wyświetlany na dole strony formularza.

Treść licencji

 1. Autor udostępnia Program na zasadach licencji CAREWARE (http://pl.wikipedia.org/wiki/Careware) czyli w zamian za dobrowolną opłatę na rzecz instytucji dobroczynnej.
 2. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo do zainstalowania Programu samodzielnie lub z pomocą innych osób na komputerze w domu lub stanowisku pracy, uruchamiania Programu, pobierania i otwierania wybranych formularzy, wypełniania formularzy danymi, zapisania i wydrukowania.
 4. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 5. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 6. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów.
 7. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 8. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych, mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 9. Program do pełnego działania wymaga uzyskania Numeru licencji.
 10. W celu uzyskania Numeru licencji konieczna jest akceptacja przez Użytkownika warunków licencji. Autor każdorazowo udziela bezpłatnej licencji na okres 10 dni.
 11. Program akceptuje większość Licencji komercyjnych wydawanych przez Autora.
 12. Program akceptuje Stopkę posiadaną przez Użytkownika.

Zaakceptowanie warunków licencji jest możliwe po zainstalowaniu i uruchomieniu programu.


Program DRUKI IPS Standard

Definicje

 • Program - aplikacja “DRUKI IPS Standard”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism.
 • Numer licencji - ciąg tekstowy lub plik umożliwiający pełną pracę programu.
 • Formularz - moduł programu zawierający dane okreslające wygląd i logikę druku jedno lub wielostronicowego, dostarczany razem lub niezależnie od Programu.
 • Stopka użytkownika - tekst o treści określonej przez użytkownika wyświetlany na dole strony formularza utworzony przez Autora na zamówienie użytkownika.

Treść licencji

 1. Program do pełnego działania wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej licencji oraz uzyskania od Autora - Numeru licencji.
 2. Numer licencji zawiera dane określające zakres zastosowania programu, w szczególności okres ważności, ilość użytkowników lub stanowisk, specyfikację Formularzy.
 3. Autor udostępnia Program na zasadach zakupu licencji okresowych. Licencja aktywna jest przez rok od momentu wygenerowania klucza licencyjnego (klucz aktywuje program automatycznie po jego wprowadzeniu/wpisaniu). Po upływie roku użytkowania, aby kontynuować pracę z programem Druki IPS Standard należy wykupić odpowiedni klucz na kolejny okres - roczne odnowienie licencji.
 4. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 6. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 7. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów.
 8. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 9. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe lub inne nośniki danych. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 10. Stopkę użytkownika program wyświetla na większości Formularzy z wyłączeniem Formularzy, na których nie ma możliwości technicznej umieszczenia stopki.

 


Program DRUK FORMULARZY IPS


Definicje

 • Program - aplikacja “DRUKI Formularzy IPS”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne pośredniczące w sprzedaży Numerów licencji i rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism lub jako dodatek do innej aplikacji.
 • Numer licencji - ciąg tekstowy lub plik umożliwiający pełną pracę programu lub poszczególnych formularzy w określonym zakresie.
 • Formularz - moduł programu zawierający dane określające wygląd i logikę druku jedno lub wielostronicowego, dostarczany razem lub niezależnie od Programu.
 • Stopka użytkownika - tekst o treści określonej przez użytkownika wyświetlany na dole strony formularza utworzony przez Autora na zamówienie użytkownika.

Treść licencji

 1. Program do pełnego działania wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej licencji oraz uzyskania od Autora bezpośrednio lub przez Pośrednika - Numeru licencji
 2. Numer licencji zawiera dane określające zakres zastosowania programu, w szczególności okres ważności, ilość użytkowników lub stanowisk, specyfikację Formularzy.
 3. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 5. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 6. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 7. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe lub inne nośniki danych. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 8. Stopkę użytkownika program wyświetla na większości Formularzy z wyłączeniem Formularzy, na których nie ma możliwości technicznej umieszczenia stopki.

Program e-Poczta Podatkowa

Definicje

 • Program - aplikacja "e-Poczta Podatkowa wersja 1.1".
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism.
 • Numer licencji - ciąg tekstowy lub plik umożliwiający pełną pracę programu.

Treść licencji

 1. Program do pełnego działania wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej licencji oraz uzyskania od Autora - Numeru licencji.
 2. Program bez ważnego Numeru Licencji umożliwia zapis w bazie danych ograniczonej ilości dokumentów.
 3. Numer licencji zawiera dane określające zakres zastosowania programu, w szczególności okres ważności, ilość użytkowników lub stanowisk.
 4. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 6. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 7. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów.
 8. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 9. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe lub inne nośniki danych. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne